Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Образователни дейности“

   
Началник отдел
„Образователни дейности
АЛБЕНА ГРИГОРОВА
стая 227
тел.02/9308 444
agrigorova@admin.uni-sofia.bg

Сектор "Прием на студенти"

 

Информационeн център на СУ – дясно

факс 946 02 55

АНТОАНЕТА БЕЧЕВА - Ръководител сектор
тел. 02/9308 544
becheva@admin.uni-sofia.bg

д-р ЕМИЛИЯ ЦАНКОВА – преместване на студенти
тел. 02/9308 400
tsankovaem@admin.uni-sofia.bg

ДЕНИЦА НИКОЛОВА – прием на студенти в ОКС “бакалавър”
тел. 02/9308 400
nikolova@admin.uni-sofia.bg

БОРЯНА ЗАХАРИЕВА - прием на студенти в ОКС “бакалавър” и прием за нова специалност
тел. 02/9308 400
bzaharieva@admin.uni-sofia.bg

ДЕСИСЛАВА ГУШЕВА – инспектор, прием на чуждестранни студенти
тел. 02/9308 522
dgusheva@admin.uni-sofia.bg

БОРЯНА ВАНЕВА - инспектор, и. д. признаване на висше образование, придобито в чужбина
тел. 02/9308 522
bvaneva@admin.uni-sofia.bg

АННИК ТЕОДОСИЕВА - инспектор, признаване на висше образование, придобито в чужбина
тел. 02/9308 522
ateodosieva@admin.uni-sofia.bg

Сектор "Учебен"

стая 228

studdep@admin.uni-sofia.bg

РУМЕН СТАНКОВ - Ръководител сектор
тел. 02/9308 434
rgstankov@admin.uni-sofia.bg

ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА - акредитация, учебни зали, практическо обучение
тел. 02/9308 466
vkostadinova@admin.uni-sofia.bg

ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА - учебни планове на специалности
тел. 02/9308 466
lidialub@admin.uni-sofia.bg

КАТЯ ТРЕНДАФИЛОВА - натовареност на преподавателите
тел. 02/9308 434
ktrendafilova@admin.uni-sofia.bg

РОСИЦА ВЯТРОВА - инспектор
Централно фоайе
тел. 02/987 34 88
rvyatrova@admin.uni-sofia.bg

Сектор "Регистър на учебни планове
ОКС Бакалър и ОКС Магистър"

Централно фоайе

СВЕТЛАНА ЛЮБЕНОВА - инспектор, регистър на учебни планове
тел. 02/987 34 88
slyubenova@admin.uni-sofia.bg

Сектор "Студенти"

стая 239
тел. 02/9308 500, 02/9882 271

sector_students@admin.uni-sofia.bg

ГЕРГАНА БЕЛЧЕВА - Ръководител сектор
gbelcheva@admin.uni-sofia.bg

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА - инспектор студенти
sgeorgieva@admin.uni-sofia.bg

РУМЯНА ХРИСТОВА - инспектор студенти

rhristova@admin.uni-sofia.bg

ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА - обработка на дипломи и холограмни стикери
тел. 02/9308 511
ldkrusteva@admin.uni-sofia.bg

МИХАЕЛА ЦВЕТАНОВА - сканиране на дипломи
тел. 02/9308 511
mtsvetanova@admin.uni-sofia.bg

АСЯ КОЛАРОВА - калиграф
тел. 02/9308 583
askolarova@admin.uni-sofia.bg

 

Инспекторите от сектор „Студенти” реално обхващат цялостната работа със студентите – администриране на учебния процес, организация и регулиране на извънучебните дейности, свързани с обслужването на студентите.

 

Факултет Инспектор Адрес Телефони Електронна поща
Философски факултет Клер Велкова кабинет 46, етаж 2, Южно крило, Ректорат 02/9308 542 k.velkova@phls.uni-sofia.bg
Дани Жилкова кабинет 46, етаж 2, Южно крило, Ректорат 02/9308 524 d.zhilkova@phls.uni-sofia.bg
Людмила Петрова бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 4, ет. 2, каб. 238 02/80 05 195 petrova@phls.uni-sofia.bg
Милана Недялкова бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 4, ет. 2, каб. 237 02/80 05 170 milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg
Исторически факултет Камелия Янакиева кабинет 24, етаж 1, Южно крило, Ректорат 02/9308 523 kjanakieva@uni-sofia.bg
Нина Христова ninanh@uni-sofia.bg
Факултет по славянски филологии Веселина Босева кабинет 215, етаж 1, Северно крило, Ректорат 02/9308 520 boseva@uni-sofia.bg
Анни Драганова anni@uni-sofia.bg
Факултет по класически и нови филологии Гергана Зашева

 

кабинет 211, етаж 1, Северно крило, Ректорат

02/9308 525 gzasheva@uni-sofia.bg
Ливия Робертович l.robertovitch@uni-sofia.bg
Деана Ненкова ddnenkova@uni-sofia.bg
Мария Тодорина бул. „Тодор Александров“ №79, ет. 1, каб. 17 02/8293783/85, вътр. 103 mztodorina@uni-sofia.bg
Юридически факултет Маринела Голачка кабинет 238, етаж 1, Северно крило, Ректорат 02/9308 521 golachka@uni-sofia.bg
Соня Савова sonjans@uni-sofia.bg
Маргарита Василева wasilewam@uni-sofia.bg
Евдокия Йорданова evdokiaj@uni-sofia.bg
Факултет по педагогика Светлана Илиева кабинет 212, етаж 1, Северно крило, Ректорат 02/9308 526 s.ilieva@fp.uni-sofia.bg
Веселинка Ралева v.raleva@fp.uni-sofia.bg
Геолого-географски факултет Даниела Анчева кабинет 268, етаж 3, Северно крило, Ректорат 02/9308 384 dany@gea.uni-sofia.bg
Ина Илчева voislavova@gea.uni-sofia.bg
Богословски факултет Ивайло Начев площад “Св. Неделя” №19, отдел “Студенти” 02/989 01 15, вътр. 15 iinachev@uni-sofia.bg
Факултет по журналистика и масова комуникация Стела Митева ул. “Московска” № 49, ет.1, каб. 9 02/9308 487 stelasm@uni-sofia.bg
Росица Филатова rfilatova@uni-sofia.bg
Стопански факултет Бистра Иванова бул. “Цариградско шосе” №125, бл. 3, ет. 1, каб. 100 02/873 99 41 b.ivanova@feb.uni-sofia.bg
Мари-Изабел Кунева M.Kuneva@feb.uni-sofia.bg
Добринка Бижева бул. “Цариградско шосе” №125, бл. 3, ет. 1, каб. 130 0878 437 462 dobrinka@feb.uni-sofia.bg
Недялка Милева mileva@feb.uni-sofia.bg
Факултет по науки за образованието и изкуствата Ася Попова ул. „Шипченски проход“ №69А, ет. 3, каб. 314 02/9706 243 a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Радостина Добрева 02/9706 244 rmdobreva@uni-sofia.bg
Весела Манолова ул. „Шипченски проход“ №69А, ет. 3, каб. 319 02/9706 267 v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Валентина Едуард ул. „Шипченски проход“ №69А, ет. 3, каб. 320 02/9706 237 v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Физически факултет Цветанка Василева бул. „Джеймс Баучер” № 5А, ет. 4, каб. А415 02/8161 872 tzetzka@phys.uni-sofia.bg
Факултет по математика и информатика Михаела Дилова бул. „Джеймс Баучер” № 5, ет. 2, каб. 221
бул. „Джеймс Баучер” № 5, ет. 2, каб. 220

02/8161 542

02/8161 545
02/8161 545

dilova@fmi.uni-sofia.bg
Румяна Цанкова rrcankova@fmi.uni-sofia.bg
Ирен Ватева ivateva@fmi.uni-sofia.bg
Факултет по химия и фармация Радка Поптолева бул. „Джеймс Баучер” №1, ет. 1, каб. 104 02/8161 358 dkrp@chem.uni-sofia.bg
Здравка Тошева бул. „Джеймс Баучер” №1, ет. 1, каб. 103 02/8161 660 ztosheva@chem.uni-sofia.bg
Биологически факултет Динка Наумова бул. „Драган Цанков”№ 8, каб. 268 02/8167 330 naumova@uni-sofia.bg
Румяна Иванова бул. „Драган Цанков”№ 8, каб. 269 02/8167 206 rumimivanova@uni-sofia.bg
Анелия Тончева бул. „Драган Цанков”№ 8, каб. 266 02/8167 356 aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg
Медицински факултет Мария Мешалова ул. „Козяк” № 1 (Административна сграда), каб. 3 02/9607 417 mmeshalova@uni-sofia.bg
Гергана Великова gsvelikova@uni-sofia.bg
Мария Палешникова ул. „Козяк” № 1 (Административна сграда), каб. 5 02/9607 550 mpaleshnik@uni-sofia.bg
Кристина Стоянова ул. „Козяк” № 1 (Административна сграда), каб. 5 02/9607 550 kvuchkova@uni-sofia.bg