Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 96/19.11.2021 г .

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси

 

за професори по професионално направление:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика в началните класове) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 7.4. Обществено здраве (Социална медицина) – един за нуждите на МФ;
 • 2.2. История и археология (Българска историография – Историческа периодика) – един за нуждите на ИФ;
 • 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един за нуждите на ФХФ;

 

за доценти по професионално направление:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Педагогика на обучението по информационни технологии в началните класове) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 2.2. История и археология (Нова българска история 1878-1944 г. – Въоръжена съпротива в България 1941 – 1944 г.) – един за нуждите на ИФ;
 • 3.2. Психология (Когнитивна психология и психолингвистика) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.8. Икономика (Народно стопанство – регионална икономика и администрация) – един за нуждите на ГГФ;

 

за главни асистенти по професионално направление:

 • 7.4. Обществено здраве (Управление на здравни грижи) – един, за нуждите на МФ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Символна антропология. Антропология на древния свят) – един за нуждите на ИФ;
 • 2.3. Философия (История на философията. Философия на Средновековието и Ренесанса) – един за нуждите на ФФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по химия) – един за нуждите на ФХФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg .