Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "24 часа", бр. 150 /28.06.2021 г.

   

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Документи за участие в конкурси за академични длъжности могат да се подават и по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика,

катедра „Компютърна информатика“:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) – един,

катедра „Алгебра“:

 • 4.5. Математика (Алгебра) – един,

катедра „Математическа логика и приложенията й“:

 • 4.5. Математика (Математическа логика) – един;

 

за нуждите на Факултет по журналистика и масова комуникация,

катедра „Радио и телевизия“:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Телевизия) – един с изискване към кандидатите да имат 2 годни трудов стаж в телевизия;

 

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата,

катедра „Специална педагогика“:

 • 1.2. Педагогика (Специална педагогика) – един,

катедра „Предучилищна и медийна педагогика“:

 • 1.2. Педагогика (Медийна педагогика) – един,
 • 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) – един,

катедра „Логопедия“:

 • 1.2. Педагогика (Логопедия) – един,

катедра „Начална училищна педагогика“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт (Методика на физическото възпитание (Лека атлетика и Ритмика и танци)) – един,

катедра „Музика“:

 • 2.1. Филология (Литература за деца и юноши) – един,

катедра „Социална педагогика и социално дело“:

 • 3.2. Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология) – един,

катедра „Музика“:

 • 8.3. Музикално и танцово изкуство (Миди аранжимент и VSTi, Електронни клавишни инструменти, Музикална компютърна грамотност, Музикални компютърни технологии) – един;

 

за нуждите на Факултет по славянски филологии,

катедра „Общо, индоевропейско и балканско езикознание“:

 • 2.1. Филология (Общо езикознание – Балкански езици) – един;

 

за нуждите на Геолого-географски факултет,

катедра „Социално-икономическа география“:

 • 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география) – един;

 

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии,

катедра „Класически изток“:

 • 2.1. Филология (Хинди, урду и превод) – един;

 

за нуждите на Стопански факултет,

катедра „Статистика и иконометрия“:

 • 3.8. Икономика (Количествени методи в икономиката, управлението и финансите – на български и английски език) – един, на половин щат;

 

за нуждите на Богословски факултет,

катедра „Практическо богословие“:

 • 2.4. Религия и теология (Практическо богословие) – един,

катедра „Историческо богословие“:

 • 2.4. Религия и теология (Историческо богословие) – един,

катедра „Систематическо богословие“:

 • 2.4. Религия и теология (Систематическо богословие) – един,;

 

за нуждите на Юридически факултет,

катедра „Гражданскоправни науки“:

 • 3.6. Право (Гражданско и семейно право (Търговско право)) – един с изискване към кандидатите да притежават ОКС „магистър“ по „Право“;

 

за нуждите на Биологически факултет,

катедра „Ботаника“:

 • 4.3. Биологически науки (Ботаника – систематика на водорасли и гъби) – един,

 

за нуждите на Департамента за информация и усъвършенстване на учители,

катедра „Хуманитарно образование“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика) – един,

 

със срок за подаване на документите 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.