Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ „Св. Климент Охридски“ търси да назначи Специалист Охрана на труда в отдел „Личен състав и трудови отношения“

   

Срок за кандидатстване: 12 септември 2014 г.

 

Основни задължения:

 • Организира и изпълнява възложените му дейностти по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Извършва проверки за спазването на нормативните и вътрешноуниверситетски изисквания по безопасност от всички работници и служители и указва методическа помощ;
 • Провежда начален инструктаж по ЗБУТ на работници и служители;
 • Участва при изготвяне оценка на риска на работните места, измервания на параметрите на работната среда и организиране на периодичните профилактични прегледи;
 • Следи за обезпечаването на работещите с лични предпазни средства, специални раб. облекла и др., контролира тяхната наличност, изправност и използване;
 • Създава и поддържа изискващата се от нормативните актове документация;
 • Участва в разследването на трудови злополуки и дава предложения за намаляване на риска.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Добро познаване на нормативните документи по ЗБУТ;
 • Минимум 1 година опит в областта на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Висше образование;
 • Отлични компютърни умения - MS Office;
 • Положителна личност с умения за работа в екип;
 • Отговорност, оперативност и аналитичност.

 

Условия на труд: трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

 

Необходими документи: автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо и копие от диплома за висше образование се изпращат чрез d.georgieva@admin.uni-sofia.bg

 

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.