Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ “Св. Кл. Охридски” обявява свободна позиция за длъжността Специалист по връзки с обществеността в отдел “Информация и връзки с обществеността” - звено Ректорат

   

Срок за кандидатстване: 31 декември 2012 г.

 

Необходими знания и опит, умения и компетентности за заемане на длъжността:

  1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”
  2. Професионален опит – минимум 3 години в медии или в областта на връзки с обществеността
  3. Необходими компетентности:
  • да умее да работи в екип
  • да познава нормативната уредба на университетското образование в България
  • да умее да изработва и реализира стратегия за комуникация
  • да умее да разработва PR програми
  • много добра езикова/чуждоезикова подготовка

Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

Условия на труд: трудов договор с 6-месечен изпитателен срок; основна заплата в размер на 638,00 лв.

Необходими документи: автобиография и мотивационно писмо, се изпращат по електронен път на e-mail: nikolova.ani@abv.bg до 31.12.2012 г. или се подават лично в стая 108 на Ректората, бул. “Цар Освободител” 15, от 8,30 ч. до 17,30 ч., до 21.12.2012 г.; тел. 987-36-34.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.