Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Nuclear“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“, 3.1. Научни и научно-приложни изследвания, насочени към стратегическите за висшето училище области

   

Срок за подаване на документите: от 10.03.2023 г. до 16.03.2023 г.

 

Научна група „Nuclear“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира ня които ще бъдат назначени на позиция установен изследовател (R3), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Установен изследовател (R3) Established researcher (R3)
2.

Функции в екипа за изпълнение

 

Ръководител на работата по задача 5.2 от работния план на научната група „Експериментална ядрена и суб-ядрена физика и технологии“, Прецизно изучаване на физични процеси с лептони и/или нови леки частици Leader of activity 5.2 from the work plan of „Experimental nuclear and sub-nuclear physics and technology“ group, Precise study of physics processes with leptons and/or new light particles.
3. Необходимо образование Висше, докторска степен по физика на високите енергии и елементарните частици University diploma, PhD in high energy and particle physics
a. Необходима експертиза

Участие и водеща роля в експерименти по търсене на нови леки частици с използването на позитронни снопове и фиксирана мишена. Ръководител на поне един национален и/или международен проект, ръководство на докторанти и дипломанти;

Публикации в областта на физика на елементарните частици за последните 5 години

Leading extertise in particle physics experiments devoted to the search for new light particles with positron beam on fixed tartet. Project leader of at least one successfully completed national and/or international project, PhD and master degree students supervision. Publication in the field of particle physics in the last 5 years

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение изследовател R3 Established researcher (R3)
Функции по проекта Ръководител на работата по задача 5.2 от работния план на научната група Leader of activity 5.2 from the work plan of „Experimental nuclear and sub-nuclear physics and technology“ group
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя
Месечна сума без осигурителни вноски 3000
Брой месеци по проекта 39
Брой часове на ден 4

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, които е ръководил кандидатът (за национални проекти) или е участвал като ръководител на група/работен пакет (за международни проекти)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 10.03.2023 г. до 16.03.2023 г. на имейл адрес: kmitev@phys.uni-sofia.bg

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.03.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 23.03.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.