Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Nuclear“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“, 3.1. Научни и научно-приложни изследвания, насочени към стратегическите за висшето училище области

   

Срок за подаване на документите: от 10.03.2023 г. до 16.03.2023 г.

 

Научна група „Nuclear“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира изследователи, които ще бъдат назначени на позиция установен изследовател (R3), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Установен изследовател (R3) Established researcher (R3)
2. Функции в екипа за изпълнение

Ръководител на Работен пакет РП5 и ръководител на работата по задача 5.1 от работния план на научната група „Експериментална ядрена и суб-ядрена физика и технологии“;

Разработване на техники за регистриране и манипулиране на лептони

Leader of Working Package WP5 and leader of activity 5.1 from the work plan of „Experimental nuclear and sub-nuclear physics and technology“ group;

Development of techniques for lepton detection and manipulation

3. Необходимо образование Висше, докторска степен по физика на високите енергии и елементарните частици University diploma, PhD in high energy and particle physics
4. Необходима експертиза

Участие и водеща роля в изследвания с лептони (мюони и неутрина). Ръководител на поне един национален и/или международен проект, ръководство на докторанти и дипломанти;

Публикации в областта на физика на елементарните частици за последните 5 години

Leading expertise in lepton research (muons and neutrinos). Project leader of at least one successfully completed national and/or international project, PhD and master degree students supervision. Publication in the field of particle physics in the last 5 years

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Установен изследовател R3 Established researcher (R3)
Функции по проекта Ръководител на Работен пакет РП5 и ръководител на работата по задача 5.1 от работния план на научната група „Експериментална ядрена и суб-ядрена физика и технологии“; Leader of Working Package WP5 and leader of activity 5.1 from the work plan of „Experimental nuclear and sub-nuclear physics and technology“ group;
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 3000
Брой месеци по проекта 39
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография,
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, които е ръководил кандидатът (за национални проекти) или е участвал като ръководител на група/работен пакет (за международни проекти)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 10.03.2023 г. до 16.03.2023 г. на имейл адрес kmitev@phys.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.03.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 23.03.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.