Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Европейски ценности и социални предизвикателства“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“-„Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 13.03.2023 г. до 17.03.2023 г.

 

Научна група „Европейски ценности и социални предизвикателства“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира един изследовател (R2), който ще бъде назначен на позиция старши сътрудник и един технически сътрудник, който ще бъде назначен на позиция технически сътрудник, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (Изследовател R2) Технически сътрудник
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на нагласите, интереса и ангажираност на младите хора с политиката и гражданския живот. (Дейности 4.5 от проектния план)

Осигуряване на публичност, свързана с дейността на научната група; техническа подкрепа за провеждането на планираните конференции, кръгли маси и публични лекции; осъществяване на комуникация между членовете на научната група и с външни за групата партньори.

Дейностите са свързани с изпълнението на РП 6 Разпространение на резултатите по проекта.

3. Необходимо образование Висше образование, докторска степен Висше образование, магистърска степен (диплома за Магистър по европейски проекти е предимство).
4. Необходима експертиза

Опит в провеждането на качествени изследвания на субективни възприятия и нагласи, както и изследвания, свързани с провеждането на европейски политики; поне 2 научни публикации в тези области.

Опит в работата по международни и европейски научни проекти.

Опит в работа по международни, европейски и други проекти.

Опит в разпространението на резултатите от проекти.

Владеене на английски език на високо ниво (С1). (Владеенето на втори чужд език е предимство.

 

5. Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (Изследовател R2) Технически сътрудник
6. Функции в екипа за изпълнение

Провеждане на научни изследвания в областта на нагласите, интереса и ангажираност на младите хора с политиката и гражданския живот. (Дейности 4.5 от проектния план.)

 

 

Обезпечаване на дейностите по РП 5 Разпространение на резултатите - осигуряване на публичност, свързана с дейността на научната група; техническа подкрепа за провеждането на планираните конференции, кръгли маси и публични лекции; осъществяване на комуникация между членовете на научната група и с външни за групата партньори.
7. Необходимо образование Висше образование, докторска степен Висше образование, магистърска степен (диплома за Магистър по международни и европейски проекти е предимство).
8. Необходима експертиза

Опит в провеждането на качествени изследвания на субективни възприятия и нагласи, както и изследвания, свързани с провеждането на европейски политики; поне 2 научни публикации в тези области.

Опит в работата по международни и европейски научни проекти.

Опит в работа по международни, европейски и други проекти.

Опит в разпространението на резултатите от проекти.

Владеене на английски език на високо ниво (С1). (Владеенето на втори чужд език е предимство.)

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (Изследовател R2) Технически сътрудник
Функции по проекта Старши сътрудник, отговарящ за разработването на методологическа рамка за изследване на възприятията на младите хора за европейските ценности и демократичното гражданство в сравнителна перспектива и за анализ и обобщение на получените резултати. (Дейност 4.5 от проектния план.) Обезпечаване на дейностите по РП 5 Разпространение на резултатите - осигуряване на публичност, свързана с дейността на научната група; техническа подкрепа за провеждането на планираните конференции, кръгли маси и публични лекции; осъществяване на комуникация между членовете на научната група и с външни за групата партньори.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 4500 лв. 1400 лв.
Брой месеци по проекта 12 месеца 39 месеца
Брой часове на ден 2 ч. 4 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 13.03.2023 г. до 17.03.2023 г. на имейл адрес: stojchevap@phls.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 27.03.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено до 29.03.2023 г.
 4. Избраните изследователи и сътрудници ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.