Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група "Дигитализация на МСП" в проект на СУ-Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)

   

Срок за подаване на документите: от 15.03.2023 г. до 21.03.2023 г.

 

Научна група „Дигитализация на МСП“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира двама изследователи R3, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Установен изследовател R3
1. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализация на бизнеса, дигитална трансформация и дигитална зрялост.

2.

 

Необходимо образование Висше образование, докторска степен в професионално направление 3. Социални, стопански и правни науки
3. Необходима експертиза

Участие и водеща роля в изследвания по същата или сходна проблематика. Ръководител на поне един национален и/или международен проект.

Публикации в тематичната областта.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Установен изследовател R3
Функции по проекта Събиране и обработване на първични данни, анализ на данни, обобщаване на резултати, подготовка на публикации.
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 3000
Месечна сума без осигурителни вноски (от кого – работодател, служител или и двете) 2429,4
Брой месеци по проекта 34
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Диплома за научна степен,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата по темата на конкурса,

 

Документи се приемат от 15.03.2023 г. до 21.03.2023 г. на имейл адрес d_yourdanova@feb.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 22.03.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 23.03.2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

проф. дн Десислава Йорданова

бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Тел: 0887 405 290