Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „DigitalEdu-SU“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 25 април 2023 г. до 30 април 2023 г.

 

Научна група „DigitalEdu-SU“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 13 изследователи, които да бъдат назначени на длъжност изследовател R2 - старши сътрудник и двама докторанти, които да бъдат назначени на длъжност R1, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Позиция Длъжност в екипа за изпълнение Функции в екипа за изпълнение Необходимо образование Необходима експертиза
1.

Изследовател R2 - старши сътрудник

 

Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението по химия в средното образование в контекста на методиката на обучение по природни науки Докторска степен в професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по химия)

Публикувани поне 2 научни статии в WoS с изследвания на учебната среда и ключовите компетентности в обучението по химия.

Опит в подготовка на бъдещи и настоящи учители в областта на ИКТ в обучението по химия.

2.

 

Изследовател R2 - старши сътрудник

 

Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението по английски език в средното образование в контекста на методиката на обучение по чужд език Докторска степен в професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Социолингвистика на английски език) Публикувани поне 2 научни статии в областта на методиката на обучение по чужд език (английски език), 1 от които е индексирана в WoS или Scopus.
3. Изследовател R2 - старши сътрудник Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението по химия и опазване на околната среда и човекът и природата в средното образование в контекста на методиката на обучение по природни науки Докторска степен в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по химия Публикувани поне 2 научни публикации в областта на интегриране на дигиталните технологии в обучението по химия в списание, което се реферира и индексира в WoS или Scopus. Подготовка на бъдещи и настоящи учители в областта на ИКТ в обучението по химия.
4. Изследовател R2 - старши сътрудник Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението и по история в средното образование в контекста на методиката на обучение по история Докторска степен в професионално направление 2.2. История Публикувани поне 2 научни публикации в областта методиката на преподаване по история. Опит в обучения на учители и практики в училище.
5. Изследовател R2 - старши сътрудник Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението и по български език и литература в средното образование в контекста на методиката на обучение по български език и литература. Докторска степен в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език)

Публикувани по 2 научни статии в областта на дигитализацията на обучението и по български език и литература.

Ръководство/участие в практики на учители по методика на обучението по български език в училище.

6. Изследовател R2 Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението и по литература в средното образование в контекста на методиката на обучение по литература Докторска степен в професионално направление 1.3. Педагогика обучението по (Методика на обучението по литература) Публикувани поне 2 научни статии в Web of Science в областта на методиката на обучението по литература. Участие и ръководене на изследователски проекти в областта на дигитализацията на обучението по литература.
7.

Изследовател R2 - старши сътрудник

 

Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението по биология в средното образование в контекста на методиката на обучение по биология Докторска степен в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по биология)

Публикувани поне 2 научни публикации в областта на интегриране на дигиталните технологии в контекста на методиката на обучение по биология.

Ръководство на педагогически практики по биология.

Наличие на опит в продължаващата квалификация на учители по биология.

8.

Изследовател R2 - старши сътрудник

 

 

Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението и по информатика и информационни технологии Докторска степен в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (информатика) Публикувани поне 4 научни публикации в Web of Science в областта на интегриране на дигиталните технологии в обучението по информационни технологии (ИТ), информатика и математика, и прилагането на ИТ в обучението на деца със специални образователни потребности.
9. Изследовател R2 - старши сътрудник Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението по физика и астрономия и човекът и природата в средното образование в контекста на методиката на обучение по физика и астрономия Докторска степен в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика

Публикувани поне 4 научни публикации в Web of Science/Scopus в областта на интегриране на дигиталните технологии в обучението по физика и астрономия.

Ръководство на педагогически практики по физика и астрономия.

10.

Изследовател R2 - старши сътрудник

 

Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението по предмета Физика и астрономия в средното образование в контекста на методиката на обучение по физика Докторска степен в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физика)

Публикувани поне 3 научни публикации в Web of Science/ Scopus в областта на интегриране на дигиталните технологии в обучението по физика.

Ръководство/участие в практики на студенти и учители по методика на обучението по физика в училище.

Обучение на учители в интегралния подход на STEM образованието.

11. Изследовател R2 - старши сътрудник Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението по немски език в средното образование в контекста на методиката на обучение по немски език Докторска степен в професионално направление 2.1. Филологии (Германски езици – Стилистика не немския език) Публикувани поне две научни публикации в областта на интегриране на дигиталните технологии в обучението по немски език.
12. Изследовател R2 - старши сътрудник Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението и по География и икономика в средното образование в контекста на методиката на обучение по география Докторска степен в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по география)

Публикувани поне две публикации в международни издания в областта на интегриране на дигиталните технологии в обучението по География и икономика в средното образование.

Обучение на учители по география и икономика.

13. Изследовател R2 - старши сътрудник Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението по математика в средното образование в контекста на методиката на обучение по математика Докторска степен в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика Публикувани поне две научни публикации в международни издания в областта на методиката на обучение по математика.

 

Позиция 1 Длъжност в екипа за изпълнение Докторант R1

 

 

 

Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението и по …(испански език в средното образование в контекста на методиката на обучение по испански език)

 

 

 

Необходимо образование Докторант в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по испански език)

 

 

 

Необходима експертиза Публикувани поне 2 научни публикации в Web of Science в областта методиката на преподаване на испански език за специфични цели
Позиция 2 Длъжност в екипа за изпълнение Докторант R1
Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на обучението по Информатика, Информационни технологии и Математика в средното и висшето образование в контекста на методиката на обучение по Информатика, Информационни технологии и Математика
Необходимо образование Докторант в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по Математика и Информатика
Необходима експертиза Публикувани поне 2 научни публикации в Web of Science в областта на интегриране на дигиталните технологии в обучението по Информатика, Информационни технологии и Математика. Опит в подготовка на бъдещи и настоящи учители в областта на ИКТ в обучението по Информатика, Информационни технологии и Математика

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 - старши сътрудник Докторант R1

 

Функции по проекта

 

Старши сътрудник, работещ по изследователските цели, свързани с анализа на документи и научна литература в релевантни на експертизата им области. Докторант, работещ по изследователски цели свързани с анализа на документи и научна литература в релевантни на експертизата им области.
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 4500 лв. 2000 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 3780,90 лв. 1680,40 лв.
Брой месеци по проекта 6 месеца 6 месеца
Брой часове на ден 2 ч. 4 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Диплома за научна степен,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,

 

Документи се приемат от 25 април 2023 г. до 30 април 2023 г. на имейл адрес r.peytcheva@fp.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 10 май 2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 15 май 2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

бул. „Цар Освободител“ № 15, Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“

Тел: +359 896725060

е-mail: r.peytcheva@fp.uni-sofia.bg