Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група DigitalEdu-SU в проект на СУ-Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT), 3.1. Научни и научно-приложни изследвания, насочени към стратегическите за висшето училище области

   

Срок за подаване на документите: от 05.03.2023 г. до 12.03.2023 г.

 

Научна група „DigitalEdu-SU“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира четирима изследователи (старши сътрудник), които ще бъдат назначени на позиция изследовател R2 и един докторант (R1), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1, Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R2 Изследовател R2 Изследовател R2
2, Функции в екипа за изпълнение

Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на началното образование

 

Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията във висшето образование по отношение на интегриране на виртуални платформи, използване на виртуални светове в обучението (включително онлайн обучението), и електронно оценяване на студенти-педагози и бъдещи учители. Провеждане на научни изследвания в областта на психолого-педагогически аспекти на дигитализацията Провеждане на научни изследвания в областта на дидактически аспекти на дигитализацията
3, Необходимо образование Докторска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогика – ПНУП) Докторска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика –Образователни и информационни технологии) Докторска степен в професионално направление 3.2. Психология Докторска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)
4, Необходима експертиза

 

Публикувани поне 2 научни статии в WoS в областта на началната училищна педагогика, в поне 1 от които кандидатът е изследвал аспекти от дигитализацията на обучението

 

 

Публикувани поне 2 научни статии в WoS в областта на дигитализацията във висшето образование по отношение на интегриране на виртуални платформи и електронно оценяване на студенти-педагози и бъдещи учители.

Публикувани поне 2 научни статии в WoS в областта на мотивацията на учители и преподаватели във ВУ да използват дигитални ресурси и електронни платформи в процеса на обучение; на готовността им за включване в обучения за дигитални компетентност; на оценката им за наличните дигитални ресурси и оценката им за мотивацията на децата /учениците/ студентите Публикувани поне 2 научни статии в WoS в областта на дидактически проблеми, свързани със електронните учебници и отношението на учителите към тях. Експертиза в конструиране на диагностичен инструментариум за измерване и оценка на учебни интелектуални постижения.

 

1, Длъжност в екипа за изпълнение Докторант R1
2, Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на дигитализацията на предучилищно и началното образование
3, Необходимо образование Магистърска степен в областта на информационно-комуникационните технологии в областта на образиванието
4, Необходима експертиза Публикувана поне 1 научна статия в областта на дигитализацията на образованието

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R2 Изследовател R2 Изследовател R2
Функции по проекта Старши сътрудник, работещ по изследователски цели 1,2,3,4,5,6 от проекта (виж Приложение 1) Старши сътрудник, работещ по изследователски цели 1,2,3,4,5,6 от проекта (виж Приложение 1) Старши сътрудник, работещ по изследователски цели 1,2,3,4,5,6 от проекта (виж Приложение 1) Старши сътрудник, работещ по изследователскицели 1,2,3,4,5,6 от проекта (виж Приложение 1)
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 4500 лв. 4500 лв. 4500 лв. 4500 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 3780,90 лв. 3780,90 лв. 3780,90 лв. 3780,90 лв.
Брой месеци по проекта 12 месеца 12 месеца 12 месеца 12 месеца
Брой часове на ден 2 ч, 2 ч, 2 ч, 2 ч,

 

Длъжност в екипа за изпълнение Докторант R1

Функции по проекта

 

Докторант, работещ по изследователски цели 3 и 4 с фокус към началното образование
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 2000 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 1680,40 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Диплома за научна степен,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата по темата на конкурса,

 

Документи се приемат от 5.03.2023 г. до 12.03.2023 г. на имейл адрес r.peytcheva@fp.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 14.03.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 17.03.2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

бул. „Цар Освободител“ № 15, Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“

Тел: +359 896725060

е-mail: r.peytcheva@fp.uni-sofia.bg