Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Биологично активни вещества“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 07.04.2023 г. до 13.04.2023 г.

 

Научна група „Биологично активни веществав проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 1 изследовател който ще бъде назначен на позиция установен изследовател, и двама изследователи, които ще бъдат назначени на позиция млади учени, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Установен изследовател Млад учен Млад учен
2.

Функции в екипа за изпълнение

 

Извършване на научни изследвания в областта на синтеза на нови хетероциклени съединения Извършване на научни изследвания в областта на органичния синтез Извършване на научни изследвания в областта на спектрално охарактеризиране органични съединения
3.

Необходимо образование

 

Висше, Дикторска степен по направление 4.2-Химически науки Висше образования, Магистър по органична химия (органичен синтез) Висше образования, Магистър по аналитична химия
4. Необходима експертиза Експертиза по синтез охарактеризиране, изследване на хероциклени съединения Лабораторни умения в областта на синтеза и охарактеризирането на нови съединения Лабораторни умения в областта на спектралното охарактеризирането на нови съединения

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Установен изследовател Млад учен Млад учен
Функции по проекта Установен изследовател, провеждащ изследвания в областта на синтеза на хетероциклени съединения Млад учен, провеждащ изследвания в областта на синтеза на нови съединения Млад учен, провеждащ спектрални изследвания на нови съединения
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1500 750 750
Брой месеци по проекта 34 34 34
Брой часове на ден 2 3 3

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 07.04.2023 г. до 13.04.2023 г. на имейл адрес: ohig@chem.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 19.04.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 20.04.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: тел. 02 8161319, (ohig@chem.uni-sofia.bg)