Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група Аctive formulation and materials в проект на СУ -Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT), 3.1. Научни и научно-приложни изследвания, насочени към стратегическите за висшето училище области

   

Срок за подаване на документите: от 27.02.2023 г. до 08.03.2023 г.

 

Научна група „Аctive formulation and materials“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира двама постдокторанти, които ще бъдат назначени на позиция изследовател R2, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R2
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на фазовото поведение на концентрирани разтвори Провеждане на научни изследвания в областта на пените и емулсиите
3. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки; 4.2 Химически науки Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки; 4.2 Химически науки
4. Необходима експертиза Публикувани поне 2 научни статии в областта на дисперсните системи, в поне 1 от които кандидатът е използвал реометър или оптичен микроскоп или трансмисионен електронен микроскоп или е измервал z-потенциал за охарактеризиране на техните свойства Публикувани поне 2 научни статии в областта на дисперсните системи, в поне 1 от които кандидатът е изследвал получаването или стабилността или реологичните свойства на пени или емулсии

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R2
Функции по проекта Постдокторант, работещ по научен пакет 1. Фазово поведение на концентрирани разтвори Постдокторант, работещ по научен пакет 3. Пени, емулсии и липидно-базирани формулировки за доставка на лекарства
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 3500 лв. 3500 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 2940,69 лв. 2940,69 лв.
Брой месеци по проекта 24 месеца 36 месеца
Брой часове на ден 8 ч. 8 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 27.02.2023 г. до 08.03.2023 г. на имейл адрес ip@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 10.03.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 14.03.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Славка Чолакова

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2.

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 691

е-mail: sc@lcpe.uni-sofia.bg