Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за подаване на документите: от 23.09.2022 г. до 29.09.2022 г.

 

Обява за попълване състава на екип за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалист с висше образование, който да изпълнява следната длъжност:

Длъжност в екипа на ЦК Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

 

1

 

 

Експерт по мониторинг и контрол

 

 

Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“

 

Придобит стаж или опит в областта не по-малко от 5 години. Изисква се професионален опит в: контрол на изпълнението на европейски проекти по оперативни програми и проекти с друго финансиране; прилагане на Система за мониторинг на индикатори за изпълнение на проекти; изготвяне на вътрешни правила, концепции и методически указания; мониторинг и контрол на договори в съответствие с клаузите, план-графиците и сроковете на проектите; контрол при прилагане на нормативната уредба.

Опит при изпълнение на оперативни програми и проекти, както и на екологични и биотехнологични проекти, и проекти в областта на чистите технологии е голямо предимство.

Избраният експерт от екипа за управление на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Експерт по мониторинг и контрол

 

функции по проекта

 

1/ Следи за прилагане на Система за мониторинг на индикатори за изпълнение по проекта, вкл. и на система за финансово управление и контрол, и контрол при прилагане на нормативната уредба и счетоводната дейност;

2/ Изготвя вътрешни правила, концепции и методически указания към Системата за мониторинг и контрол;

3/ Изготвя доклади за извършени документални проверки на място при натоварване на апаратурата в ЦК и отчитането на стопанската и нестопанската дейност на партньорите;

4/ Осъществява мониторинг и контрол на договорите за обществени поръчки в съответствие с клаузите, план-графиците и сроковете на проектa;

5/ Изготвя доклади за извършени документални проверки, вкл. и на финансовите документи;

6/ Изготвя доклади от проверки на място на изпълнението на договорите за обществени поръчки и за напредък на дейностите по проекта;

7/ Проследява и подпомага поддържането на строителното досие на новостроящата се сграда на ЦК;

8/ Следи за спазване на изискванията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации;

9/ Следи за отчитането и осчетоводяването на стопанска и нестопанска дейност.

брой месеци по проекта 14 мес.
допустим брой часове на месец до 32 часа/месец или до 48 часа/ месец

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление (свободен текст до ръководител на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“);

2. Диплома за висше образование;

3. Автобиография (CV европейски формат);

4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;

5. Трудова книжка (когато е приложимо);

6. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 23.09.2022 г. до 29.09.2022 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. на адрес: гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, каб. 119.

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 30.09.2022 г. от 14:00 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе on line.
  3. Избраният експерт ще бъде информиран писмено за резултатите от проведения конкурс на 04.10.2022 г.
  4. Избраният експерт ще бъде назначен в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Ирина Шнайдер

ел. поща: i.schneider@abv.bg; i.schneider@biofac.uni-sofia.bg

телефони: 02 8167 289; 0889519064

и

д-р И. Йотинов

ел. поща: yotinov@yahoo.com

телефон: 0888639314