Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за подаване на документите: от 08.01.2019 г. до 14.01.2019 г.

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалист с висше образование, който да изпълнява длъжността:

 

Длъжност в екипа на ЦК Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1 Юрист Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“, в професионално направление „Право“.

Придобит стаж и опит в посоченото професионално направление – поне 10 години. Изисква се професионален опит в организирането и провеждането на обществени поръчки, на договори за обществени поръчки и на допълнителни споразумения към тях; изготвяне на вътрешни правила /процедури и контролни листа и др./; изготвяне на проекти за решения и споразумения; консултиране на екипа на проекта по юридически въпроси, свързани с процедурите по обществените поръчки, по юридически казуси, свързани с изпълнението на административния договор по проекта и допълнителните споразумения към него, консултации, свързани с приложението на кодекса на труда и др. подобни казуси.

Опит с работа във ВУЗ и опит при изпълнение на оперативни програми и проекти е предимство.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление (свободен текст до ръководител на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“).
  2. Диплома за висше образование;
  3. Автобиография (CV европейски формат);
  4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
  5. Трудова книжка (когато е приложимо);
  6. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 08.01.2019 г. до 14.01.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. на адрес:

гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, кабинет 132.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 16.01.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Избраният юрист ще бъде информиран писмено за резултатите от проведения конкурс на 17.01.2019 г.
  4. Избраният юрист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Ирина Шнайдер

ел. поща: i.schneider@biofac.uni-sofia.bg

Телефони: 02 8167 / 289; 0889519064