Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за подаване на документите: от 03.10.2018 г. до 09.10.2018 г.

 

clean&Circle-Bg

 

Обява за попълване състава на екип за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалисти с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения, както следва:

 

Длъжност (функции) в ЦК/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1

Оперативен мениджър на проекта

 

Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“, или „Природни науки, математика и информатика“.

 

Придобит стаж или опит минимум 5 години в разработване и управление на екологични и/или биотехнологични проекти; конструиране, координиране и ръководство на научни екипи. Допълнителен опит за работа във ВУЗ или научна институция е предимство.
2 Строителен инженер

Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

 

Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 16 години с опит в следните дейности:

 • Подготовка и разработване на техническо задание за проектиране на нови сгради;
 • Съвместно с юрист обезпечаване на провеждането на обществени поръчки за избор на фирма проектант и фирма строител;
 • Осъществяване на съгласувателни процедури за получаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация;
 • Възможности за инвеститорски контрол и координация на дейности с фирми по строителен надзор.
3

Асистент по проекта -

(двама)

Висше образование – ОКС „Магистър“, област „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“, или „Природни науки, математика и информатика“ с опит в областта на чистите технологии и управлението на водите.

Придобит опит в техническа помощ при организация на научни и административни дейности – поне 3 години.

Опит с работа във ВУЗ и по научни проекти е предимство.

Висше образование – ОКС „Магистър“, област „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“. Изисква се задължително квалификация и опит за работа с електронни системи, качване и обновяване на информация в електронна среда.

Придобит стаж или опит за работа с електронни системи, обслужващи научни или образователни организации, или оперативни програми; опит за работа с електронни бази данни, поддържане на интернет страница – поне 3 години.

Опит с работа във ВУЗ и с високо специализирани електронни системи е предимство.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до ръководител на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“.
 • Диплома за висше образование;
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Трудова книжка (когато е приложимо);
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 03.10.2018 г. до 09.10.2018 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. на адрес:

гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, кабинет 132.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 10.10.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Избраните експерти ще бъдат информирани писмено за резултатите от проведения конкурс на 15.10.2018 г.
 4. Избраните експерти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Ирина Шнайдер

ел. поща: i.schneider@abv.bg; i.schneider@biofac.uni-sofia.bg

Телефони: 02 8167/289; моб. 0889519064