Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

   

Срок за подаване на документите: от 23 до 27 август 2018 г.

 

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 от 30.03.2018 г. за изграждане на Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за управление:

 

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Необходима експертиза Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1.

 

Счетоводител за партньори ФХФ-СУ и БФ-СУ Икономист – висше образование Специфичен опит в дадената сфера над 7 години

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до ръководителите на научни проекти 3 и 6 в проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо),
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо),

 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 23.08.2018 г. до 27.08.2018 г. всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа на адрес:

бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат- южно крило, етаж 1, кабинет 20

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 28.08.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 30.08.2018 г.
  4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Бистра Петрова

Ректорат - южно крило, стая 20
тел: +359 2 9308541
мобилен: +359 878 254 191
е-mail: bpetrova@admin.uni-sofia.bg