Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

   

Срок за подаване на документите: от 01 до 08 март 2023 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира експерт с висше образование, който да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за управление за СУ „Св. Кл.Охридски“:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Необходима експертиза Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

 

2.

 

Експерт мониторинг и контрол

Изготвя подробен план за мониторинг и оценка на резултатите и изпълнението на проекта; следи за изпълнението на индикаторите, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки и други договори, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта; организира и координира дейности по поддържане
и съхранение на информация и документация, подпомага и съдейства за изпълнението на времевия график на
проекта.

Висше образование в областта на технически

или стопански науки

 

 

Специфичен опит минимум 7 год. в
подготовката, управлението и/или изпълнението на проекти и/или програми

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Ръководителя на Кампус Лозенец, проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо),

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 01.03.2023г до 08.03.2023 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адрес:

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, етаж 1, кабинет 107.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 09.03.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 10.03.2023г за решението на комисията.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Тони Спасов

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“,

Тел: +359 2 81 61 236

е-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg