Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

   

Срок за подаване на документите: от 10 до 16 септември 2019 г.

 

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за управление за СУ „Св. Кл. Охридски“:

 

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Необходима експертиза Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1. Асистент на проекта (към ФХФ-СУ) Експерт административни дейности – висше образование Специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години
2. Експерт административни дейности (към ФзФ-СУ) Експерт административни дейности – висше образование Специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години
3. Експерт по ЗОП икономист – висше образование Специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

 

длъжност Асистент на проекта (към ФХФ-СУ)
функции по проекта Член на Екипа за управление на проекта с административни функции към целия проект
брой месеци по проекта 51
допустим брой часове на ден до 8
допустим брой часове на месец до 160
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 12 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 10.08 лв.

 

длъжност Експерт административни дейности (към ФзФ-СУ)
функции по проекта Член на Екипа за управление на проекта с административни функции към ФзФ на СУ
брой месеци по проекта 51
допустим брой часове на ден до 4
допустим брой часове на месец до 32
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 14 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 11.76 лв.

 

длъжност Експерт по ЗОП
функции по проекта Участие в подготовката на документацията по ОП за научна апаратура и СМР
брой месеци по проекта 45
допустим брой часове на ден до 4
допустим брой часове на месец до 32
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 39 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 32.77 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Ръководителя на Кампус Лозенец, проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“)
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплома за висше образование
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 10.09.2019 г. до 16.09.2019 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адрес:

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, етаж 1, кабинети 106/107.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 18.09.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 20.09.2019 г за решението на комисията.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Тони Спасов

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“,

Тел: +359 2 81 61 236

е-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg