Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

   

Срок за подаване на документите: от 28 май до 1 юни 2018 г.

 

 

logo FMI-UNITe

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01

„Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за управление:

 

Функции и задължения в екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1.

 

Експерт в областта на връзки с обществеността и публичност Висше образование в област „Обществени комуникации и информационни науки“ Придобит опит в посочената област – поне 5 години.

2.

 

Експерт в областта на финансовите разчети и планиране на финансовата дейност

 

Висше образование –ОКС „Бакалавър“ и ОКС ‚Магистър“ в специалности „Икономика“ или релевантни в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит опит по посоченото професионално направление – поне 7 години.

3.

 

Експерт изпълнение на проекти – вътрешна информация и координация на екипа Висше образование ОКС ‚Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление и опит в областта – поне 7 години.
4. Експерт в област „Личен състав и човешки ресурси“ Висше образование ОКС ‚Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит опит в посочената област – поне 5 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до председателя на Управителния съвет на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 за проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“,
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо),
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 28.05.2018 г. до 1.06.2018 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 15.00 до 16.00 часа на адрес:
бул. „Джеймс Баучер“ № 5, етаж 2, кабинет 203.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 05.06.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 06.06.2018 г.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Стефка Близнева
e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg
тел.: 02/81 61 589