Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 29 май до 05 юни 2018 г.

 

 

EFRR
logo nasledstvo-bg
logo NOIR

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

 

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1.

 

Експерт

Комуникация и координация
1 БРОЙ

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление - не по-малко от 5 години.

 

Експерт „Комуникация и координация“ трябва да подпомага изпълнението на следните дейности:

  • Д1 „Дейности за организация и управление на проекта“;
  • Д2 „Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014– 2020 г.“;
  • Д3 „Дейности по независим външен одит“.
    Подпомага координаторите в изпълнение на възложените им задачи. Взаимодейства с всички останали експерти. Участва в подготовката на междинните и заключителен доклади за изпълнението на проекта. Поддържа комуникация с външни страни.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001- 1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ чл. кор. проф. дин Иван Илчев.

 

Подаване на документи за кандидатстване:

Заявлението се подава в деловодството на СУ "Св. климент Охридски" на адрес гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 114 и 115 до 05.06.2018 г. включително.

Към заявлението следва да се приложат:

  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността - трудова книжка (когато е приложимо), др.;
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

2. На 07.06.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10.00 часа, което ще се шроведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .

3. Избраният експерт ще бъде информиран писмено за резултата от проведения конкурс.

4. Избраният експерт ще бъде назначен в екипа за управление на проекта на трудов договор според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

Обявата за свободните длъжности да бъде публикувана 28.05.2018 г.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239