Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 22 март до 16 април 2018 г.

 

logo nasledstvo-bg

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

 

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1.1.

 

Експерт

Строителство, ремонт, поддръжка

Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години.

1.2.

 

Експерт

Дейности по информиране и публичност

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години.

1.3.

 

Експерт

Комуникация и координация

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо),
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 22.03.2018 до 16.04.2018 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес:
бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

2. На 18.04.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10.00 до 13.00 часа (адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 19.04.2018 г.

4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

Обявата за свободната длъжност да бъде публикувана 21.03.2018.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .