Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 06.07.2022 г. до 12.07.2022 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R 1, който да изпълняват описаните по-долу функции и задължения в екипа на Лаборатория „Дигитална хуманитаристика“:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R 1

1

 

Функции в екипа за изпълнение Дигитализация на обекти, описание на метаданни за дигитални обекти, поддръжка на репозиториум с дигитални обекти (библиотечни, музейни, природни)

 

2

 

Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направление

3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Образователна и научна степен доктор в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи).

 

3

Необходима експертиза

Опит в използването на инструментариум за дигитализация (2D, 3D).

Умения за работа с дигитални колекции на библиотеки и музеи (обработка на изображения, създаване и обработка на метаданни, публикуване на дигитални колекции в облачна среда).

4 Трудов стаж Минимум 5 години

Избраните кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор и ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, други документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 06.07.2022г. до 12.07.2022 г. всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно крило, етаж 1, кабинет 114.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 13.07.2022 г. от 11: 00 часа.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат уведомени за резултата от конкурса.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени в екипа според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: project@nasledstvo.bg