Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0188

   

Срок за подаване на документите: от 02 януари 2019 г. до 10 януари 2019 г.

 

Проект BG16RFOP002-1.005-0188 „Твоят глас сега“ се реализира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г..

Проект BG16RFOP002-1.005-0188 „Твоят глас сега“, набира един Експерт 1 – Координатор (хабилитиран учен ), един Експерт 2 (хабилитиран учен ), един Експерт3 (хабилитиран учен ) и един Експерт 4 (хабилитиран учен ), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Експерт 1 - Координатор Експерт 2 Експерт 3 Експерт 4
2. Функции в екипа за изпълнение Ръководство на аналитични изследвания, дефиниране на аналитично задание, дизайн на решение, оценка на модел, имплементация, тестване провеждане на аналитични изследвания, дефиниране на аналитично задание, дизайн на решение, разработване на модел, имплементация, тестване провеждане на аналитични изследвания, дефиниране на аналитично задание, дизайн на решение, разработване на модел, имплементация, тестване провеждане на аналитични изследвания, дефиниране на аналитично задание, дизайн на решение, разработване на модел, имплементация, тестване
3. Необходимо образование висше висше висше висше
4. Квалификация доктор на науките доктор или доктор на науките доктор или доктор на науките доктор или доктор на науките
5. Професионален опит 5 г. опит в научно-изследователски проекти 3 г. опит в научно-изследователски проекти 3 г. опит в научно-изследователски проекти 3 г. опит в научно-изследователски проекти
Необходима експертиза защитена дисертация или други аналогични доказателства за научна експертиза в професионално направление 3.7 Администрация и управление защитена дисертация или други аналогични доказателства за научна експертиза в професионално направление 3.8. Икономика - Приложение на изчислителната техника в икономиката защитена дисертация или други аналогични доказателства за научна експертиза в професионално направление 3.8. Икономика - Приложение на изчислителната техника в икономиката защитена дисертация или други аналогични доказателства за научна експертиза в професионално направление 3.7 Администрация и управление

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ректора на СУ Св. Кл. Охридски);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Диплома за доктор или доктор на науките;
 • Диплома за доцент или професор;
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата;
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и копие от документите доказващи участието му в тези проекти.

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите и другите документи за придобита квалификация. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 02.01.2019 г. до 10.01.2019 г. всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа на адрес:

бул. „Цариградско шосе“ № 125, Блок 3 на Стопански факултет на СУ, етаж 1, кабинет 100

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 15.01.2019 г. от 15.00 в стая 12, Ректорат на СУ - събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено за резултатите от проведения конкурс на 21.01.2019 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Бистра Иванова

бул. "Цариградско шосе", № 125,

Блок 3 на Стопански факултет на СУ,

стая 100

e-mail: b.ivanova@feba.uni-sofia.bg

Тел.: (+359 2) 8739941