Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0084-C01 „Планова 3D планиране и визуализация“ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” - Експерт разработчик

   

Срок за подаване на документите: от 01.04.2019 г. до 08.04.2019 г.

 

Експерт разработчик на софтуерна архитектура

ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0084-C01 „Планова 3D планиране и визуализация“ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - Стопански факултет, в качеството си на ПАРТНЬОР по проект BG16RFOP002-1.005-0084-C01 „Планова 3D планиране и визуализация“, набира изследовател – Експерт разработчик на софтуерна архитектира на срочен трудов договор на 0.5 щатна работна позиция за 16 месеца, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател - Експерт Разработчик на софтуерна Архитектура

 

 

1.

 

 

 

Функции в екипа за изпълнение

 

Изследва физическите аспекти, през анализа на логиката на продукта до логическо проектиране (проектиране на софтуртния продукт) и етапите, разглеждащи физическите аспекти на новия продукт (детайлно проектиране, реализация и тестване).

Определя в каква среда ще работи софтуерния продукт.

Въвежда в действие една пилотна версия на софтуера.

Въвежда в действие малка версия на продукта преди неговата цялостна реализация, анализира функционирането на пилотната версия и отстранява грешките.

Участва във въвеждане новия софтуерен продукт директно и изцяло.

2. Необходимо образование Завършено висше образование степен Магистър в областта
3. Необходима експертиза Опит в разработване на подобни софтуерни решения.
4. Трудов стаж

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на екипа проф. д-р Красимира Швертнер)
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплома за висше образование
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

 

Документи се приемат от 01.04.2019 г. до 08.04.2019 г. всеки работен ден от 10 до 16 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект BG16RFOP002-1.005-0084-C01 „Планова 3D планиране и визуализация“

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и подбор на кандидат, който отговаря на изискванията.
  2. Кандидатствалите за изследователи ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи за резултатите от подбора.
  3. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

info@feb.uni-sofia.bg

Телефони: 02 8738310