Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

   

Срок за подаване на документите: от 22 февруари до 6 март 2023 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира нов изследовател R4 от водещи технологични изследователски организации и фирми в Европа за Лабораторен комплекс С6 „Наноструктурирани материали и дисперсни системи в чистите технологии“ във Факултет по химия и фармация на СУ.

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R4
2. Функции в екипа за изпълнение Експерт в Лабораторен комплекс С6 „Наноструктурирани материали и дисперсни системи в чистите технологии“
3. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки; 4.2 Химически науки; 5.10. Химични технологии; 7.3. Фармация
4. Необходима експертиза Академичен или професионален опит в областта на дисперсните системи
Поне 50 научни публикации в реферирани списания, поне 2000 цитата
5. Трудов стаж Минимум 15 години

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г. Изследовател R4
функции по проекта Експерт в ЛК "Наноструктурирани материали и дисперсни системи в чистите технологии "
брой месеци по проекта 9
допустим брой часове на ден до 4
допустим брой часове на месец до 12
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 40 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 33,60 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст) до Ръководителя на Лабораторен комплекс С6 „Наноструктурирани материали и дисперсни системи в чистите технологии“ във Факултет по химия и фармация на СУ.
 • Автобиография (CV европейски формат – на български или на английски език).
 • Диплома за висше образование (с превод на български език, ако е необходимо).
 • Диплома за ОНС Доктор или еквивалентна (с превод на български език, ако е необходимо).
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация (на български или на английски език).
 • Трудова книжка (когато е приложимо), или други документи (на български или английски език) удостоверяващи трудова заетост.
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата.
 • Справка за цитиранията на научните публикации.
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми.

Забележка: Кандидатите предоставят копия от дипломи, които се сверяват с оригиналите при подаването на документите на място, или със заверка за вярност с оригинала.

 

Документи се приемат от 22.02.2023 г. до 6.03.2023 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, лично или изпратени по пощата, на адрес:

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2. до Мариана Параскова, е-mail: mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 7.03.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 8.03.2023 г. за решението на комисията.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Мариана Параскова

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2.

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 373

е-mail: mp@lcpe.uni-sofia.bg