Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

   

Срок за подаване на документите: от 20 до 26 май 2022 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”.

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира Експерт по трансфер на знания и технологии към екипа на Факултет по химия и фармация на СУ.

1. Длъжност в екипа за изпълнение

Експерт по трансфер на знания и технологии

 

2. Функции в екипа за изпълнение Подготовка на Правилник за интелектуална собственост и Стратегия за трансфер на знания и технологии
3. Необходимо образование икономическо
4. Необходима експертиза Наличие на експертиза по трансфер на знания и технологии
5. Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж по специалността

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст) до Ръководителя на Лабораторен комплекс С6 „Наноструктурирани материали и дисперсни системи в чистите технологии“ във Факултет по химия и фармация на СУ.
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплома за висше образование
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 20.05.2022 г. до 26.05.2022 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адрес:

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 27.05.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 27.05.2022 г. за решението на комисията.
  4. Избраният Експерт по трансфер на знания и технологии ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Мариана Параскова

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2.

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 373

е-mail: mp@lcpe.uni-sofia.bg