Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

   

Срок за подаване на документите: от 15 до 22 юли 2019 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира един нов изследовател R1 с магистърска степен за Кампус Лозенец на СУ „Св. Кл.Охридски“, Факултет по химия и фармация.

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1

 

2.

 

Функции в екипа за изпълнение

Провеждане на експериментални изследвания в областта на чистите технологии за Кампус Лозенец на СУ „Св. Кл.Охридски“, Факултет по химия и фармация
3. Необходимо образование Магистърска степен в професионално направление 4.2 Химически науки;

 

4.

 

Необходима експертиза

 

Умения за работа с научна апаратура за анализ на структурата, фазовия състав, физикохимични свойства на функционални материали;

Умения за работа със специализиран софтуер за микроструктурен анализ.

5. Трудов стаж Не се изисква трудов стаж по специалността

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Кампус Лозенец, проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование – магистърска степен,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо),

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 15.07.2019 г. до 22.07.2019 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. на адрес: бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, стая 107, тел. 02 8161 423

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 29.07.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 31.07.2019 г за решението на комисията.
  4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Тони Спасов

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“, Катедра по Приложна неорганична химия

Тел: +359 2 81 61 236

е-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg