Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 10.05.2019 г. до 17.05.2019 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира специалисти с висше образование както следва:

 

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1

 

Експерт

Обществени поръчки

1 БРОЙ

Висше образование ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по професионално направление Право. Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години.

 

Експертът „Обществени поръчки“ трябва да подпомага изпълнението на следните дейности:

 • А1. Изграждане на нова научноизследователска инфраструктура, включително подготвителни дейности за представителни сгради на ЦВП
 • А2. Изграждане на нова интегрирана (разпределена и мрежова) научноизследователска инфраструктура чрез значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности
 • А3. Закупуване на ново оборудване и софтуер (когато това е приложимо), необходимо за реализиране на научноизследователската програма на ЦВП „Наследство БГ“
 • А4. Закупуване на ново оборудване и софтуер (когато това е приложимо), необходимо за значително модернизиране на наличната техническа и технологична база на отделните партньори за реализиране на научноизследователската програма на ЦВП „Наследство БГ“

Подпомага координаторите в изпълнение на възложените им задачи. Взаимодейства с всички останали експерти. Участва в подготовката на междинните и заключителен доклади за изпълнението на проекта. Поддържа комуникация с външни страни.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 10.05.2019 г. до 17.05.2019 г. всеки работен ден от 10 до 16 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 20.05.2019 г. от 10.30 часа събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи за резултатите от конкурса.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за управление на проекта (дейност Д1) според предвидения график.

 

За допълнителна информация:

За допълнителна информация:

project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239