Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 21.07.2022 г. до 27.07.2022 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен) и трима изследовател R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение

Изследователска работа на терен: заснемане и описание на културно-историческите обекти, определени за виртуалната културна карта.

Научна обработка на събрания материал.

Анотиране на изборажения и създаване на база данни.

Подпомагане на създаването на базата с данни и на виртуалната културна карта и на виртуална изложба.
3. Необходимо образование

Докторска степен в едно от професионалните направления: 2.1. Филология, 2.2. История и археология

 

 

 

 

Магистърска степен в едно от професионално направления: 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки

2.1. Филология,

4.

Необходима експертиза

 

 

Публикувани поне 3 научни статии в областта на българската средновековната и възрожденска култура. Представени поне 2 научни съобщения на международни конференции в областта на компютърните науки.
5. Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж като гл. асистенти Поне 1 година трудов стаж като асистент

 

Избраните лица ще бъдат назначени на срочен трудов договор и ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 21.07.2022 г. до 27.07.2022 г., всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

 

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 • На 28.07.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати от 11.00 часа (адрес София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
 • Избраните специалисти ще бъдат информирани.
 • Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575