Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект 3D-GUT на тема „Виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства“

   

Срок за подаване на документите: от 21.11.2022 г. до 25.11.2022 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект 3D-GUT на тема „Виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства“, финансиран от ФНИ към МОН по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН-2021/

 

Проект 3D-GUT на тема „Виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства“ финансиран от ФНИ към МОН по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН-2021/, набира млад изследовател, който ще бъде назначен на позиция изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1

 

2.

 

Функции в екипа за изпълнение Обработване и оцифроване на данни от ЯМР изображения на стомашно-чревния тракт, параметризиране на стомашно-чревната анатомия и физиология, съставяне на база данни с физикохимичните характеристики на стомашно-чревните течности след прием на храни и напитки и провеждане на експерименти с моделни стомашно-чревни течности
3. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионалните направления
7.1 Медицина или 7.3 Фармация
която е придобита не по-рано от 29/05/2017 г.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г. Изследовател R1
функции по проекта Млад изследовател, работещ по работен пакет 1 „Анатомия и физиология“
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 2000 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 1680,39 лв.
брой месеци по проекта 4 месеца с възможност за удължаване
Брой часове на ден 8 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
2. Автобиография (CV европейски формат)
3. Диплома за висше образование
4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
5. Трудова книжка
6. В случай, че са налични:

  • Диплома за научна степен
  • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата
  • Справка за цитиранията на научните публикации
  • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът
  • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми

 

Документи се приемат от 21.11.2022 г. до 25.11.2022 г. на имейл адрес: mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 30.11.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 02.12.2022 г. за решението на комисията.
  4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Мариана Параскова

Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“

ул. „Марин Русев“ № 4, ет.2.

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 373

е-mail: mp@lcpe.uni-sofia.bg