Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект 3D-GUT на тема „Виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства“

   

Срок за подаване на документите: от 17.10.2022 г. до 21.10.2022 г.

 

Проект 3D-GUT на тема „Виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства“ финансиран от ФНИ към МОН по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН-2021/, набира постдокторант, който ще бъде назначен на позиция изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
2. Функции в екипа за изпълнение Математическо моделиране на колоидни и молекулни процеси
3. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки, 4.2 Химически науки или 5.10. Химични технологии, която е придобита след 30/09/2017 г.
4. Необходима експертиза Да притежава познания в математическото описание на колоидни и молекулни процеси и използване на специализиран софтуер за решаване на сложни математически задачи (напр. Mathematica)
5. Трудов стаж Поне 2 години трудов стаж като химик или изследовател

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г. Изследовател R2
функции по проекта Постдокторант, работещ по работен пакет 4: „Математическо моделиране на колоидни и молекулни процеси“
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 3500 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 2940,69 лв.
брой месеци по проекта 7 месеца с възможност за удължаване
Брой часове на ден 8 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплома за висше образование
  • Диплома за докторска степен
  • Трудова книжка
  • В случай, че са налични:

- Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
- Диплома за научна степен
- Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата
- Справка за цитиранията на научните публикации
- Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът
- Списък на участията в научни конференции и симпозиуми

 

Документи се приемат от 17.10.2022 г. до 21.10.2022 г. на имейл адрес: mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 24.10.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено по имейл до 28.10.2022 г. за решението на комисията.
  4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажира, най-рано от 15.11.2022 г.

 

За допълнителна информация:

Мариана Параскова

Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство

ул. „Марин Русев“ № 4, ет.2.

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 373

е-mail: mp@lcpe.uni-sofia.bg