Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект 3D-GUT

   

Срок за подаване на документите: от 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г.

 

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект 3D-GUT на тема „Виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства“, финансиран от ФНИ към МОН по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН-2021/

 

Проект 3D-GUT на тема „Виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства“ финансиран от ФНИ към МОН по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН-2021/, набира постдокторант, който ще бъде назначен на позиция изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

1.

 

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
2. Функции в екипа за изпълнение Изследване на хидродинамиката в стомаха чрез методите на изчислителната динамика на флуидите
3. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки, 4.2 Химически науки или 5.10. Химични технологии, която е придобита след 30/09/2017 г.
4. Необходима експертиза Да притежава познания в механика на непрекъснати среди, хидродинамика и използване на специализиран софтуер за решаване на сложни математически задачи (напр. Mathematicа, MathLab)
5. Трудов стаж Поне 2 години трудов стаж като химик или изследовател

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г

Изследовател R2

 

функции по проекта Постдокторант, работещ по работен пакет 2 „Изчислителна динамика на флуидите“
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 3500 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 2940,69 лв.
брой месеци по проекта 8 месеца с възможност за удължаване
Брой часове на ден 8 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Диплома за докторска степен
 • Трудова книжка
 • В случай, че са налични:
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Диплома за научна степен
  • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата
  • Справка за цитиранията на научните публикации
  • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът
  • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми

 

Документи се приемат от 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г. на имейл адрес:

mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 08.09.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено по имейл до 09.09.2022 г. за решението на комисията.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Мариана Параскова

Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство

ул. „Марин Русев“ № 4, ет.2.

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 373

е-mail: mp@lcpe.uni-sofia.bg