Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ с № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT

   

Срок за подаване на документите: от 9.03.2023 г. до 13.03.2023 г.

 

Проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира Експерт „Научна и проектна дейност“, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Експерт „Научна и проектна дейност“
2. Функции в екипа за изпълнение 1. Административно обслужване на проекти, финансирани по проект BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT.
2. Изготвяне и предоставяне на информация, справки, документи към държавни и др. външни институции за дейността по проект BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT.
3. Подпомага екипа за управление при воденето на кореспонденция с други звена и служби на Университета или при такава с външни институции.
4. Поддържа електронната система https://projects-summit.uni-sofia.bg, включително администрира системата на всички етапи от конкурсните процедури и следи за акуратното отразяване на информацията за кандидатстващи, текущи и приключили проекти.
5. Оказва съдействие при технически затруднения и по процедурни въпроси при провеждането на конкурсните процедури в рамките на проект BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT.
3. Необходимо образование Висше образование с ОКС „бакалавър“ по една от следните специалности: Информатика, Информационни системи или Компютърни науки
4.

Необходима експертиза

 

Комуникативни умения и работа в екип: да работи самостоятелно и в екип, иницитивност, комуникативност, умения да провежда инструктаж и методически указания, свързани с административното обслужване на проекти, изпълнявани в Ректората.

Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове, използвани в осъществяване на основната му дейност: Закон за насърчаване на научните изследвания, Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020, Закон за висше образование, Закон за развитие на академичния състав в РБ и Правилника за неговото прилагане, Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“, Стратегия за развитие на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски“, Правилник за вътрешния трудов ред; Правила за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност; ВПРЗ; други вътрешни актове на СУ.

Личностни изисквания: отговорност, инициативност, прецизност, дискретност и лоялност.

Западен/чужд език – работно ниво.

Минимален трудов стаж и професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Експерт „Научна и проектна дейност”
Функции по проекта Административно обслужване на проекти, финансирани по проект BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1400
Брой месеци по проекта 40
Брой часове на ден 8

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,

 

Документи се приемат от 9.03.2023 г. до 13.03.2023 г. от 10.00 до 15.00 ч. на адреса на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Северно крило, кабинет 221 или на email адрес summit@uni-sofia.bg
Лице за контакт: Владислава Крумова, тел. 0876 954229

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 14.03.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено до 15.03.2023 г.
  4. Избраните кандидати ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.