Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01: Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

   

Срок за подаване на документите: до 12.00 часа на 12.08.2022 г. (петък)

 

 

Обява

конкурс за попълване състава на екипа на проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01: Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

 

Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 (АДБФ № Д-34-30 от 08.06.2021 г.) Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“ набира 5 броя специалисти по Дейност 3, като чст от екипа за изпълнение на проекта, за изпълненеи на следните функции и задължения:

1.Извършва дейностите, свързани с изпълнението на Дейност 3 от проекта „Изпълнение на мерки за насърчаване на спорадична паша по параметър „Бъдещи перспективи“ за природни местообитания 4070 и 5130“:

  • Поддейност 3.1 Разработване на визия, послания, дизайн на материали, вкл. предпечатна подготовка и печат на всички необходими материали за провеждане на информационно насърчителна кампания;
  • Поддейност 3.2 Провеждане на информационно насърчителна кампания.

2.Участва в комуникацията с екипа за управление на проекта с цел подготовката и изпълнението на проектните дейности, когато е необходимо;

3.Участва в планираните срещи по проекта;

4.Подготвя отговори и допълнителна информация, свързани с конкретните възложени дейности по проекта при поискване.

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение специалист
2. Брой месеци по проекта 15 месеца

 

3.

 

Възнаграждение

950 лв. месечно

не се плаща допълнително възнаграждение за клас прослужено време

4. Работно време 4 часа дневно, 5 дни седмично
5. Необходимо образование Висше образование, ОКС „бакалавър“ в следните области на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“

6.

 

Професионален и практически опит

 

Да притежава отлични компютърни умения (Microsoft Office – Word, PowerPoint, Excel, Photoshop) отлични интернет умения или отлични презентационни умения или опит в публичност и визуализация на проекти или опит в изпълнение на проекти, финансирани по ОП или умения в дизайн на материали за провеждане на кампании или предпечатна подготовка и печат.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до пъководителя на проекта;
  • Автобиография (CV европейски формат);
  • Копие от дипломи за висше образование;
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се подават до 12.00 часа на 12.08.2022 г. електронно на имейл: fp.opos21@gmail.com

 

Етапи на конкурса:

1.Запознаване с документите на кандидатите, уведомяване на кандидатите за резултатите от работата на комисията и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

2.Събеседване с допуснатите кандидати на 15.08.2022 г. от 14 часа, което ще се проведе на адрес бул. “Цар Освободител” № 15, етаж 1, кабинет 8 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Допълнителна информация:

Маргарита Атанасова – електронна поща: msa28@abv.bg