Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

   

Срок за подаване на документите: от 05.04.2019 г. до 12.04.2019 г.

 

logo FMI-UNITe

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01

„Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалисти с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за управление и изпълнение на проекта:

 

Длъжност в екипа за управление Висше образование (област и професионално направление) Стаж /професионален опит/ други компетенции
1. Експерт в областта на връзки с обществеността и публичност (половин щат)

Завършена степен на висше образование ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“.

Област на висшето образование:

5. Технически науки, професионално направление

Поне 10 години трудов стаж в сферата на журналистиката.

Владеене на английски език.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до председателя на Управителния съвет на проект BG05M2OP001-1.001-0004 за проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“,
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Копие от дипломи за висше образование,
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 05.04.2019 до 12.04.2019 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч. на адрес:
бул. „Джеймс Баучер“ № 5, етаж 2, кабинет 203.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати на 15.04.2019 г. от 13:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 12 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.
  3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 16.04.2019 г.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Стефка Близнева
e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Виолета Минкова
e-mail: v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg

 

тел.: 02/81 61 589

тел.: 02/8161 570