Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

   

Срок за подаване на документи за кандидатстване: от 27 януари до 06 февруари 2023 г.

 

Обява за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалисти с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R11 позиция (на ½ щат или на пълен щат)
2. Функции в екипа за изпълнение на проекта
 • Разработване на методи за анализ на данни използващи машинно обучение и статистика за оценка на ефективност на различни строителни технологии при бедствия като пожари, наводнения, земетресения и други.;
 • Прилагане на модели и разработване на прототипи за избор на подходящи строителни технологии в местности с висок риск от природни бедствия.
3. брой месеци по проекта 10 месеца
4. допустим брой часове на ден до 4 часа
5. допустим брой часове на месец до 80 часа
6. часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 16 лева
7. часова ставка без осигурителни вноски 13.44 лева
8. Необходимo образование ОКС „магистър“ или докторант в Професионално направление 4.6. Информатика и КН или Професионално направление 5. “Технически науки” (5.7. Архитектура, строителство и геодезия)
10. Трудов стаж Придобит стаж и професионален опит, сходни с функциите и задълженията по проекта – поне 5 години трудов стаж в областта на строителството и архитектурата.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до председателя на Управителния съвет на проект BG05M2OP001-1.001-0004 за проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“,
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документите се подават от 27.01.2023 г. до 06.02.2023 г. електронно (всеки документ като отделен файл в pdf формат) на имейл v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 08.02.2023 г. от 16:30 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 8 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ или в електронна среда.
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на посочения в заявлението им за кандидатстване имейл адрес на 09.02.2023 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Виолета Минкова e-mail: v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg, тел. 02 8161 570