Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

   

Срок за подаване на документи за кандидатстване: от 27 януари до 06 февруари 2023 г.

 

Обява за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалисти с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Изследовател R3 – 1 позиция (на 1/2 щат):

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R3 – 1 позиция (на 1/2 щат)
2. Функция в екипа за изпълнение на проекта
 • Разработване на методи за анализ на данни, използащи машинно обучение;
 • Статистически методи в микробиологията, медицината и химическите приложения;
 • Подготовка на научни публикации.
3. брой месеци по проекта 10 месеца – срочен договор

 

4.

 

допустим брой часове на ден до 4 часа
5. допустим брой часове на месец до 80 часа
6. часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 35 лева
7. часова ставка без осигурителни вноски 29,41 лева
8. Необходимo образование Докторска степен в професионално направление 4.2
9. Необходима експертиза
 • Знания и умения в областта на машинното обучение и приложения в природни проблеми;
 • Значителен опит при използване на софтуерни платформи за изследвания в химически науки;
 • Отлични умения за общуване и представяне на резултати от изследвания и новаторски приложения;
 • Опит за работа в международни колективи;
 • Опит в изпълнение на проекти, финансирани от международни програми.
10. Трудов стаж Позицията изисква хабилитирани кандидати.

 

2. Изследовател R2 – 1 позиция (на ½ щат):

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 – 1 позиция (на ½ щат)
2. Функции в екипа за изпълнение на проекта
 • Разработване на методи за анализ на данни, използващи резултати от областта на машинното обучение и обработката на естествен език;
 • Разработване на прототипи на новаторски решения с използване на методи на изкуствения интелект;
 • Подготовка на научни публикации.
3. брой месеци по проекта 10 месеца – срочен договор
4. допустим брой часове на ден до 4 часа
5. допустим брой часове на месец до 80 часа
6. часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 20 лева
7. часова ставка без осигурителни вноски 16,80 лева
8. Необходимo образование Докторска степен в професионално направлениe: 4.6. Информатика и КН
9.

 

Необходима експертиза

 

 • Знания и умения в области на изкуствения интелект като: машинно обучение и обработка на естествен език;
 • Значителен опит в проектиране и програмиране на софтуерни системи;
 • Опит за работа със системи за управление на данни е значително предимство;
 • Отлични умения за общуване и представяне на резултати от изследвания и новаторски приложения.
10. Трудов стаж Позицията изисква умения за работа в научно- изследователски екип.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до председателя на Управителния съвет на проект BG05M2OP001-1.001-0004 за проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“,
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя

 

Документите се подават от 27.01.2023 до 06.02.2023 г. електронно (всеки документ като отделен файл в pdf формат) на имейл v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 08.02.2023 г. от 16:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 8 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ или в електронна среда.
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на посочения в заявлението им за кандидатстване имейл адрес на 09.02.2023 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Виолета Минкова e-mail: v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg, тел. 02 8161 570