Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

   

Срок за подаване на документите: от 27 септември до 04 октомври 2018 г.

 

logo FMI-UNITe

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01

„Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за управление:

Функции и задължения в екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1.

 

Главен (изпълнителен) директоринвеститорски контрол Висше образование – ОКС ‚Магистър“ (област на висше образование - технически науки) Придобит стаж и професионален опит, идентичен с функциите и задълженията по проекта - 5 години

2.

 

Главен експерт архитектура и строителство - електроинженер

 

Висше образование – ОКС ‚Магистър“ (област на висше образование - технически науки)

Придобит стаж и професионален опит, идентичен с функциите и задълженията по проекта - 5 години

Опит с работа във ВУЗ е предимство

3.

 

Счетоводител Висше образование ОКС ‚Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“

Придобит стаж и опит в посочената област – поне 5 години.

Опит с работа във ВУЗ е предимство

4. Технически сътрудник Висше образование –ОКС „Бакалавър“ (област на висше образование - без изискване). Придобит стаж и професионален опит, идентичен с функциите и задълженията по проекта – без изискване

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Копие от дипломи за висше образование,
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 27.09.2018 до 04.10.2018 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч. на адрес:
бул. „Джеймс Баучер“ № 5, етаж 2, кабинет 203.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

2. На 05.10.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати.

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 08.10.2018 г.

4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Стефка Близнева e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Виолета Минкова e-mail: v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/81 61 589

тел.:02/8161 570