Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екип за управление на проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за подаване на документите: от 01.06.2022 г. до 06.06.2022 г.

 

Обява за попълване състава на екип за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалист с висше образование, който да изпълнява следната длъжност:

Длъжност в екипа на ЦК Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1. Асистент по проекта Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж и опит в областта не по-малко от 3 години, с опит в техническа помощ при организация на административни дейности, работа с MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook; работа с електронни системи; опит за работа с електронни бази данни.

 

Избраният експерт от екипа за управление на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност асистент по проекта

 

функции по проекта

 

1) Осъществява първи контакт с клиенти и партньори на ЦК, с администрацията на СУ „Св. Климент Охридски“ и със счетоводителите на партньорите по проекта;

2) Подпомага координатора на проекта, научния и оперативен мениджъри, главния счетоводител за: проверка и придвижване на финансови документи за плащания по договори и за авансови плащания към партньори; осчетоводяване на стопанска и нестопанска дейност;

3) Отговаря за поддържането на цялостен хартиен и електронен архив по изпълнение на проекта, включително: проверка, окомплектоване на документи за междинни отчети и искания за плащане, и предоставяне за финална проверка в срок;

4) Подпомага оперативния мениджър при извършването на одити и проверки на място;

5) Осигурява достъп на членовете на екипа до документацията по проекта, с цел изпълнение на задълженията им;

6) Изготвя и актуализира електронен регистър на документацията по проекта и осъществява дигитализацията на дейностите;

7) Отчита своята дейност пред Оперативния мениджър и Координатора на проекта.

брой месеци по проекта 18 мес.
допустим брой часове на месец до 32 часа/месец или до 48 часа/ месец

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление (свободен текст до ръководител на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“);
  2. Диплома за висше образование;
  1. Автобиография (CV европейски формат);
  1. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
  2. Трудова книжка (когато е приложимо);
  3. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 01.06.2022 г. до 06.06.2022 г. вкл. всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. на адрес:

гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, каб. 119.

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 07.06.2022 г. от 13:00 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе on line.
  3. Избраният експерт ще бъде информиран писмено за резултатите от проведения конкурс на 08.06.2022 г.
  4. Избраният експерт ще бъде назначен в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Ирина Шнайдер

ел. поща: i.schneider@abv.bg; i.schneider@biofac.uni-sofia.bg

телефони: 02 8167 / 289; 0889519064

д-р И. Йотинов

ел. поща: yotinov@yahoo.com

телефон: 0888639314