Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екип за изпълнение на проект на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 30.03.2023 г. до 5.04.2023 г.

 

Избор на екип за изпълнение на проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ дейност 3.5 Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер, набира членове на екипа, които ще бъдат назначени на позиция Eксперт Интелектуална собственост, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Експерт „Интелектуална собственост“

2.

 

Функции в екипа за изпълнение Участие в изграждане, контрол, управление и поддържане на вътрешна екосистема на интелектуална собственост и Технологичен трансфер на университета. Подбор на научни разработки с иновативен потенциал за превръщането им в иновации за индустриализация от бизнеса. Участие в подготовка на кадри и повишаване квалификацията им в областта на Интелектуалната собственост и свързаните с нея аспекти на технологичния трансфер.
3. Необходимо образование Придобито висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност в област: „Технически науки“ или "Социални, стопански и правни науки" съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионално направление, еквивалентни на посочените.
4. Необходима експертиза Специфичен опит в областта на патентите, индустриалната собственост минимум 10 г.

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Експерт „Интелектуална собственост“
2. Функции по проекта Участие в изграждане, контрол, управление и поддържане на вътрешна екосистема на интелектуална собственост и Технологичен трансфер на университета. Подбор на научни разработки с иновативен потенциал за превръщането им в иновации за индустриализация от бизнеса. Участие в подготовка на кадри и повишаване квалификацията им в областта на Интелектуалната собственост и свързаните с нея аспекти на технологичния трансфер.
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 700
4. Брой месеци по проекта 38 месеца
5. Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,

 

Документи се приемат от 30.03.2023 г. до 5.04.2023 г. на имейл адрес v.borisova@feb.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 6.04.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 7.04.2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.