Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екип за изпълнение на проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за подаване на документите: от 21.06.2022 г. до 24.06.2022 г.

 

Обява за попълване състава на екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалист с висше образование, който да изпълнява следната длъжност:

Длъжност в екипа на ЦК Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1

 

изследовател R2

 

Висше образование – ОНС „Доктор“ в област „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. Биологически науки Придобит стаж и опит в областта не по-малко от 3 години, с опит в микробиологичния контрол.

 

Избраният експерт от екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност асистент по проекта
функции по проекта 1)Идентифициране на критични проблеми при приложението на принципите на кръговата икономика в управлението на водните ресурси; 2) Микробиологични анализи на води, утайки и седименти и поддържане на микробиологична колекция; 3) Прилагане на стандартизирани и иновативни методи за оценка на микробните съобщества в природни и технологични системи; 4) Регулярно отчитане на научните дейности и разпространяване на научните резултати чрез публикуване в научни списания и участие в научни конференции.
брой месеци по проекта 17 мес.
допустим брой часове на месец Пълно работно време (8 часа/ден)

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление (свободен текст до ръководител на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“);
  2. Диплома за висше образование и за ОНС „Доктор“;
  3. Автобиография (CV европейски формат);
  4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
  5. Трудова книжка (когато е приложимо);
  6. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 21.06.2022 г. до 24.06.2022 г. вкл. всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. на адрес: гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, каб. 119.

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 27.06.2022 г. от 14:00 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе on line.
  3. Избраният експерт ще бъде информиран писмено за резултатите от проведения конкурс на 28.06.2022 г.
  4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Ирина Шнайдер

ел. поща: i.schneider@abv.bg; i.schneider@biofac.uni-sofia.bg

телефони: 02 8167 / 289; 0889519064

 

д-р И. Йотинов

ел. поща: yotinov@yahoo.com

телефон: 0888639314