Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Счетоводител в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 01 септември 2022 г.

GATE

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE е съвместна инициатива между СУ „Св. Климент Охридски“, Технологичен университет Чалмърс, Швеция и индустриални технологии Чалмърс, Швеция. Шведските институции са водещи организации в стратегически инициативи като AI Sweden, AI Research Centre, AI Innovation of Sweden и Digital Twin Cities Centre.

GATE развива изследователски капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект, култивирайки следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации. Институтът изгражда устойчиви взаимоотношения със заинтересованите страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията, академичните среди и неправителствените организации за изкуствен интелект и интелигентни модели за вземане на решения.

Ние използваме изкуствения интелект за по-сигурен и по-спокоен живот.

За своя екип Институт GATE търси подходящ кандидат за следната свободна позиция:

 

 

Счетоводител

 

Вашите отговорности:

 • Приема, проверява по форма и съдържание първичните счетоводни документи и осъществява контрол върху достоверността на предоставените първични документи. Извършва контрол относно правилното оформяне на документите и срочното им представяне;
 • Води установената за дейността счетоводна документация в Института;
 • Съставя платежни нареждания за разходи от сметките на Института, като ги oкомпектова с първичните счетоводни документи;
 • Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотните ведомости и други балансови извлечения. Води счетоводните регистри и съставя оборотна ведомост за приходите, разходите и трансферите на Института;
 • Изготвя ведомостите за заплати на служителите в Института, подава необходимите декларации за осигурените лица в НОИ;
 • Изготвя справки за ИА НОИР, Рамкова програма Хоризонт 2020 и други европейски програми, МОН, НАП, банки и други институции, свързани с дейността, която изпълнява.
 • Извършва текущото осчетоводяване и води отчетност на приходите, разходите и трансферите в Института;

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование, с предимство специалност финанси или счетоводство;
 • Стаж/професионален опит – Придобит стаж и професионален опит поне 5 години на сходна позиция.
 • Необходима експертиза:
  • Опит във финансовото отчитане на проекти, финансирани с Европейски средства;
  • Познаване на Международни Стандарти за Финансово Отчитане;
  • Отлични познания на нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;Опит в работа със счетоводен софтуер;
  • Добро владеене на английски език;
  • Умения за работа в екип;
  • Умения за решаване на проблеми в динамична среда;
  • Аналитично мислене;
  • Лоялност и отговорност.

 

Нашето предложение:

 • Работа в иновативна, мултикултурна среда, с възможности за придобиване на разнообразен опит и професионално развитие.
 • След преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form - Gate (gate-ai.eu) до 01/09/2022 г. :

 • Мотивационно писмо, разкриващо интереса към позицията (в обем до 1 страница);
 • Автобиография, в която подробно са описани предишни назначения и квалификации;
 • Копие от дипломи за завършено образование;
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл;
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:
  Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията.

 

Етапи на конкурса

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 01.09.2022 г.

2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе между 02 и 07 септември 2022 г.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: boyan.stefanov@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.