Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Ръководител иновации в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 30 януари 2023 г.

 

GATE институт “Големи данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 в София, България като съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Технологичния университет Chalmers и изследователския институт Chalmers Industrial Technology (CIT), Швеция.

 

Мисията на GATE е да:

 • Създаде екосистема на световно ниво за научни изследвания и приложни иновации в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект.
 • Бъде свързващото звено между академичната общност, правителствените институции и индустрията в областта на големите данни и изкуствения интелект.
 • Служи като катализатор на икономически растеж с висока добавена стойност, основан на иновации, дигитализация и предприемачество в областта на големите данни и изкуствения интелект в редица икономически сектори.

 

GATE създава добавена стойност и иновационни постижения в следните четири стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

 

GATE осигурява привлекателна и стимулираща изследователска среда и развива модерна инфраструктура, включваща 3 отворени лаборатории за и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за големи данни, Интернет на нещата и изкуствен интелект.

GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

Във връзка с интензивното си развитие. GATE CoE търси Ръководител иновации да координира иновационните инициативи и бизнес проектите на GATE.

 

Ръководител иновации

 

Отговорности на позицията:

 • Съвместно с ръководството на Институт GATE разработва иновационната стратегия и политики.
 • Подготвя и управлява програми и проекти за реализация на иновационната стратегия.
 • Координира и подпомага портфолио с иновационни инициативи и бизнес модели, свързаните процеси и ключови показатели за ефективност.
 • Ръководи разработката, внедряването и непрекъснатото обновяване на системата за управление на иновациите и иновационните процеси в организацията.
 • Провежда тримесечни прегледи на иновационните инициативи и проекти с ръководството на GATE и заинтересовани страни за обсъждане на прогреса и резултатите, ре-приоритизация и осъществяване на промени.
 • Координира дейностите, свързаните с разработка и поддръжка на иновационни методи и инструменти и управление на интелектуални активи и права.
 • Консултира ръководители и служители по отношение на иновационните методи и средства и интелектуалните активи и права.
 • Организира семинари и обучение по избрани иновационни теми и политиките и процедурите за управление на интелектуални права.
 • Идентифицира потенциални изобретения и интелектуални активи и развива вътрешна експертиза за управление на интелектуалните права.
 • Работи с изследователските и иновационните екипи при брейнсторминг, генериране на идеи и текущ преглед за идентифициране на интелектуални активи и свързани с тях конфликти и възможности.
 • Управлява взаимодействието с външни агенции за адекватни стратегии и политики за защита на интелектуалните права на организацията.
 • Прави препоръки за защита на интелектуалните права на организацията от потенциални предизвикателства и посегателства.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Магистърска степен по компютърни науки, информационни технологии или свързани области.
 • Допълнителна магистърска степен по бизнес администрация и/или сертификации в областта на управленското консултиране, управление на инвестиции, иновации и интелектуални права са силно желани и са сериозно предимство.
 • Сертификация за управление на програми/проекти от международно признати институции и методологии като PMI PMP / ACP, PRINCE2 Practitioner са допълнително предимство.
 • Най-малко 7 годишен успешен опит в подготовка, планиране, управление и реализация на стратегически инициативи и иновационни проекти за дигитални трансформации, нови ИКТ процеси, продукти и услуги в сътрудничество с вътрешни и външни партньори.
 • Добри познания по нормативната база и опит в управление на интелектуални активи и права.
 • Стратегическо мислене, изявени лидерски качества и управленски умения с доказана способност да работи самостоятелно и довежда до успех стратегически инициативи и иновационни проекти с висока степен на промени, несигурност и риск.
 • Отлични междуличностни умения и способности за изграждане на силни работни взаимоотношения с разнообразни заинтересовани страни, вътрешни и външни партньори.
 • Добър комуникатор с изявени умения да мотивира, обучава и развива с разнообразни групи, включващи възрастни и млади хора,
 • Умения за работа в екип, добре организиран, ефективен, гъвкав, адаптивен към промени.
 • Отлични умения за писмена и устна комуникация, отлично владеене на говорим и писмен английски език.
 • Позитивно мислене и устойчивост в постигането на цели и преодоляване на предизвикателства.
 • Непрекъснато учене и усвояване на нови знания и умения за подобряване на ефективността на личното управление и способност за адаптация.

Чувствителност и конфиденциалност по отношение на информацията, висока степен на почтеност, честност и етични стандарти.

 

Нашето предложение:

 • Ръководна позиция в областта на управление на иновациите и интелектуалните права с икономическо и социално въздействие.
 • Координация на предизвикателни иновационни инициативи и бизнес модели.
 • Активна роля в създаването и по-нататъшното развитие на екосистема за научни изследвания и иновации в областта на големите данни и изкуствен интелект в България и ЮИЕ.
 • Принос към стратегията за научни изследвания и иновации на GATE посредством управление на портфолио от иновационни инициативи и интелектуални права.
 • Многобройни възможности за международно сътрудничество, обмен на знания и по-нататъшно професионално развитие на най-високо ниво.
 • Достъп до развита научно-изследователска инфраструктура, включваща платформата на GATE и лабораториите за отворени иновации.
 • Работа в модерна и привлекателна среда, подкрепяща креативността и производителността.
 • Атрактивното възнаграждение за Вашите отговорности, сериозни умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form – Gate (gate-ai.eu) до 30.01.2023 г.:

 • Мотивационно писмо, разкриващо Вашия интерес към позицията (max. 1 pp)
 • CV
 • Копие от дипломи за завършено образование, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:

Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи).

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 30.01.2023 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе до 10.02.2023 г.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: katya.danova@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.