Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на директор на Телевизия „Алма матер“

   

Срок за подаване на документите: от 1 юни 2022 г. до 1 юли 2022 г.

 

Конкурс за избор на директор на Телевизия Алма матер

Код по НКПД: 11206009

 

Задължения и отговорности на длъжността:

Организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за дейността и програмата на Телевизия „Алма матер“;

Представя Телевизия „Алма матер“ пред външни организации и институции;

Отговаря за поверената му техника;

Изготвя и предлага за обсъждане ежегодно на Управителния съвет проекто-бюджет на телевизията;

Прави предложения за назначаване на нови служители, както и за прекратяване на трудови договори;

Спазва отнасящите се до длъжността разпоредби, правила и актове на Университета;

Спазва правилата за безопасност при работа.

 

Изисквания за длъжността:

Българско гражданство и местожителство на територията на страната.

Образование: висше образование на ОКС „магистър“ по специалност „Журналистика“ или в едно от следните професионални направления: „Филология“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Театрално и филмово изкуство“.

Чужд език: Английски език (писмено и говоримо).

Минимален трудов стаж в медия и професионален опит за заемане на длъжността: 7 години

Професионален опит в телевизионната дейност: не по-малко от пет години.

Ръководен и/или управленски опит в телевизионната дейност: не по-малко от три години.

Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове, използвани в осъществяване на основната му дейност: Познания относно нормативната уредба на електроните медии в България и изисквания към обществените доставчици на медийни услуги, Правилника за устройството и дейността на Софийския университет, Правилника за устройството и дейността на Телевизия „Алма матер“, Правилника за вътрешния трудов ред; Правила за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност; Вътрешните правила за работната заплата; други вътрешни актове на Софийския университет.

Стратегическа и управленска компетентност: Умение за изготвяне и прилагане на стратегии за развитие на медията; умения за поставяне на цели и задачи.

Аналитична компетентност: Умение да анализира и синтезира информацията с цел подобряването и развитието на дейността в организацията, както и на продукцията на Телевизия „Алма матер“.

Комуникативни умения и работа в екип: Способност да представя ясно цели, идеи и послания; умения да води диалог и да убеждава.

 

Познания и умения в областта на обществената телевизия, медийния пазар и съвременните технологии (не е нужно кандидатът да притежава всички изброени знания и умения, но владеенето им е предимство):

 • Задълбочено познаване на принципите и функционирането на обществената телевизия, особено с акцент върху образованието;
 • Журналистически опит и познания върху медийната среда;
 • Познаване на българския рекламен пазар и опит в привличането на финансиране;
 • Опит в управлението на проекти по техническо (пре)оборудване на телевизии/радиостанции;
 • Опит в работата с кабелни и сателитни разпространители на телевизионни програми;
 • Познания и опит в управлението на Интернет-базирани активи – уебсайтове; социални мрежи и платформи; участие/ управление на проекти свързани със стрийминг и симулкастинг на телевизионни или радио програми;
 • Общи познания за съвременните дигитални технологии и приложения;
 • Опит в работата с европейски институции и с европейски проекти.

 

Необходими документи:

1. Автобиография (CV европейски формат) с актуална снимка;

2. Копие от диплома за завършено висше образование;

3. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;

4. Документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

5. Идейна концепция за развитието на Телевизия „Алма матер“

 

Забележка: Документите ще се подават само електронно. При подаването на документите се предоставят сканирани оригинали на дипломите, на останалите документи за придобита квалификация и на документите, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

 

Документи се подават от 01.06.2022 г. до 01.07.2022 г. на имейл адрес: ibicheva@admin.uni-sofia.bg

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се на събеседването кандидати ще бъдат информирани писмено в тридневен срок за решението на комисията.

 

Очаквани резултати:

Въпреки че Правилникът на Телевизия „Алма Mатер“ предвижда излъчване на 24-часова програма, Телевизията функционира като учебно студио и продуцентска къща, която произвежда и предавания, които се излъчват в различни телевизии. Работата на Телевизия „Алма Mатер“ като учебно студио трябва да се запази.

Втората, по-дългосрочна задача е осигуряването на допълнителни средства, създаването на телевизионно съдържание и осигуряването на излъчване на собствена програма на Телевизията. В сътрудничество с Факултета по журналистика и масова комуникация, останалите факултети и други звена на Софийския университет Телевизия „Алма Mатер“ трябва да заработи като обществена медия в съответствие с Удостоверение за телевизионна дейност, осъществявана чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит №01-074 от 20.05.2009 г., издадено на СУ „Св. Климент Охридски“ от Съвета за електронни медии. В партньорството с други български и чуждестранни университети, които имат телевизионни студиа или университетски медии, Телевизия „Алма Mатер“ трябва да се превърне в пълноценна политематична медия, отделяща особено внимание на образователните предавания, създавани от преподаватели и студенти.

 

Финансов ресурс, предвиден в бюджета на СУ „Св. Климент Охридски“ за Телевизия „Алма матер“

През последните 5 години утвърдените от Академичния съвет разходи на Телевизия „Алма матер“ са били между 145 000 и 190 000 лева годишно. Тези средства включват трудови възнаграждения, режийни разходи, разходи за производство на продукция и др.

 

Технически мощности, с които разполага Телевизия „Алма матер“