Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на Системен администратор в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: от 10 Януари 2020 г. до 16 Януари 2020 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE съгласно решение на Академичния съвет на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ от 29.05.2019 г. има утвърдено щатно разписание, за чието попълване се обявява конкурс за:

Щатна позиция/длъжност – Системен администратор в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Отговорности и задължения:

 • Проучва приложението на информационните технологии в бизнеса;
 • Разработва и прилага планове за защита и политики за администриране на данни, администриране на компютърни мрежи и свързаната с тях компютърна среда;
 • Анализира, разработва, интерпретира и оценява сложни системни проекти и спецификации за системна архитектура, модели за данни и диаграми при разработването, конфигурирането и интегрирането на компютърни системи;
 • Пуска в действие, оперира и поддържа в изправност информационните и комуникационни системи в компанията;
 • Идентифицира потенциални рискове или слабости на информационното и комуникационно оборудване и предлага алтернативни решения;
 • Идентифицира области, които да бъдат усъвършенствани и проучва теоретичните аспекти и оперативни методи за използване на компютри;
 • Планира и проучва необходимостта от нов хардуер или софтуер в зависимост от приоритетите и предстоящите дейности в компанията; събира изисквания от екипа и изследва необходимостта от нови среди;
 • Занимава се с разширяването и с намирането на решения за различни среди за тестове/симулации;
 • Управлява различните среди, като се грижи за тяхното архивиране, обновяване и мигриране;
 • При необходимост оказва методическа помощ на потребителите в мрежата за решаването на проблеми, възникнали при употребата на приложния софтуер;
 • Въвежда защита срещу неправомерно ползване на мрежови ресурси, както и защита от външна намеса;
 • Отстранява софтуерни и хардуерни проблеми, възникнали при експлоатация на приложни програми и компютърните системи;
 • Участва в имплементиране на нови решения в компанията;
 • Изготвяне на справки и отчети.

 

Необходимо образование и опит:

 • Висше образование в някоя от следните области и направления: технически и компютърни науки, математика, информатика, комуникационна и компютърна техника;
 • Минимум 3+ години опит на подобна или същата позиция;

 

Необходима експертиза:

 • Задълбочени познания и практически опит със следните технологии и продукти:
  • Active directory
  • Exchange Server, Message hygiene, High availability of mail service
  • Различни типове файлови сървъри
  • Компютърни мрежи - адресация, маршрутизация (routing).
  • Познаване на основни протоколи – HTTP, DNS, SMTP, IMAPv4, ICMP.
  • Опит със системи за мониторинг – Nagios базирани/Zabbix/ OpenNMS.
  • Опит със системи за backup/restore.
  • Практически опит в администрирането на системи за виртуализация.
 • Професионални сертификати, например MCSA и MCSE, са предимство
 • Желание за дългосрочна реализация в изследователски институт
 • Много добро владеене на английски език,
 • Умения за работа в международен екип,
 • Умения за решаване на проблеми в динамична среда
 • Аналитично мислене
 • Лоялност и отговорност

 

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление (свободен текст), адресирано до ръководителя на проект GATE
 • Автобиография,
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област

 

Документи се подават от 10.01.2020 г. до 16.01.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 15.00 ч. на адрес: бул. „Цар Освободител“ № 15, отдел „Секретариат и деловодство“, етаж 1, стаи 114 и 115

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. На 17.01.2020 г. от 15.00 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 12.
 3. Избраното лице да бъде информирано писмено за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраното лице ще бъде назначено на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Силвия Илиева, ФМИ, Катедра „Софтуерни технологии“
e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg
тел.: 02/971 04 00

Десислава Петрова-Антонова
e-mail: d.petrova@fmi.uni-sofia.bg