Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: от 23 до 29 юли 2019 г.

 

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE съгласно решение на Академичния съвет на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ от 29.05.2019 г. има утвърдено щатно разписание, за чието попълване се обявява конкурс за счетоводител.

 

Щатна позиция/длъжност - Счетоводител

Необходимо образование - Висше образование ОКС „Магистър“, специалност финанси или счетоводство

Стаж /професионален опит - Придобит стаж и професионален опит поне 5 години

 

Необходима експертиза:

 • Опит във финансовото управление на проекти, финансирани с Европейски средства – поне 3 проекта,
 • Отлично познаване и боравене с Международни Стандарти за Финансово Отчитане,
 • Отлични познания на нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право,
 • Опит в работа със счетоводен софтуер,
 • Много добро владеене на английски език,
 • Умения за работа в международен екип,
 • Умения за решаване на проблеми в динамична среда,
 • Аналитично мислене,
 • Лоялност и отговорност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст), адресирано до ръководителя на проект GATE,
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Документи се подават от 23.07.2019 г. до 29.07.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 15.00 ч. на адрес:
бул. „Цар Освободител“ № 15, отдел „Секретариат и деловодство“, етаж 1, стаи 114 и 115

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. На 30.07.2019 г. от 14,00 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 12.
 3. Избраното лице да бъде информирано писмено за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраното лице ще бъде назначено на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Силвия Илиева, ФМИ, Катедра „Софтуерни технологии“
e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg
тел.: 02/971 04 00

Десислава Петрова-Антонова
e-mail: d.petrova@fmi.uni-sofia.bg