Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Факултетът по математика и информатика на СУ обявява конкурс за една изследователска позиция за Водещ изследовател (R4)

   

Срок за подаване на документи за кандидатстване: от 22 март до 31 март 2023 г.

 

Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за 1 изследователска позиция за Водещ изследовател (R4) за срок от 12 месеца, с възможност за удължаване през следващите две години.

 

1. длъжност 1 позиция (пълен щат) – Водещ изследовател (R4)
2. срок в брой месеци 12 месеца – срочен договор
3. длъжностен статут: пълен (8 часов) работен ден
4. необходимo образование придобита ОНС “Доктор“ в ПН 4.5. Математика или ПН 4.6. Информатика и компютърни науки, или международен еквивалент.
5. заемана академична длъжност професор в ПН 4.5. Математика или ПН 4.6. Информатика и компютърни науки поне през част от последните 12 месеца преди 23.03.2023 г.
6. трудов стаж Доказан преподавателски опит поне 15 години.
7. Умения/Квалификации/ Необходима експертиза Познания по бази от данни и информационна сигурност

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Попълнен образец R14/27.02.2023 г. (образецът е наличен на адрес:

https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/UeOzPvN68XPUMcE ).

 

Ако кандидатите не са на щат във ФМИ (СУ), е необходимо да представят още:

 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Сканирани дипломи за висше образование;
 • Сканирани дипломи за придобити научни степени и заемани академични длъжности;
 • Сканирани други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Сканиран документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др;
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документите се подават от 22.03.2023 г. до 31.03.2023 г. електронно (всеки документ като отделен файл в pdf формат) на имейл v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 03.04.2023 г. (понеделник) от 11:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. Джеймс Баучер №5, етаж 2, кабинет 208 в сградата на Факултета по математика и информатика.
 3. Избраният кандидат ще бъде информиран писмено на посочения в заявлението му за кандидатстване имейл адрес в срок до 07.04.2023 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен според предвидения график на дейностите, за които ще бъде ангажиран, считано от 01.07.2023 г.

 

За допълнителна информация:

Виолета Минкова e-mail: v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg, тел. 02 8161 570