Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Покана за участие в проект на СУ за развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени

   
Покана за участие в проект на СУ за развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени

Уважаеми колеги,

Каним ви да участвате в проекта на Софийския университет за развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени. Срок за подаване на документите: 31 октомври 2013 г.

От 18 юли 2013 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира изпълнението на 30-месечен проект BG051PO001-3.3.06 – 0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Обща цел на проекта е развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво.

Специфични цели:

1. Създаване на стандарт за качество на обучението по и на чужд език и сертифициране (електронно портфолио).

2. Създаване и утвърждаване на система за развитие на умения за преподаване по чужд език за академични цели с помощта на технологии.

3. Създаване и утвърждаване на система за развитие на умения за преподаване на академична дисциплина на чужд език.

4. Популяризиране на постиженията на специализанти, постдокторанти и млади учени чрез участия в национални и международни научни форуми, научен обмен и представяне на научната продукция.

Предвижда се да се работи с 40 постдокторанти, млади учени и специализанти, разпределени в две целеви групи:

1. 20 души от състава на Факултета по класически и нови филологии, Факултета по славянски филологии, Департамента по чуждоезиково обучение и Факултета по начална и предучилищна педагогика.

2. 20 от останалите факултети на Софийския университет с преподаване по и на чужд език.

Във връзка с това от 1 октомври 2013 г. започва набиране на документи за включване на специализанти, постдокторанти и млади учени в целевите групи на проекта, който предлага на кандидатите разнообразни възможности.

Участниците в проекта ще се включат в по 1 обучителен интегриран модул и ще получат консултации за разработване или осъвременяване на свои курсове по чужд език или преподавани на чужд език. Бенефициентите, които ще преподават на чужд език, ще повишат нивото си на владеене на английски, немски или френски език в рамките на 150 часа, които ще включват и обучение по съответния чужд език за професионални цели.

След допълнителен конкурс:

  • 10 бенефициенти с високи академични постижения ще получат възможност за обучение по добри преподавателски практики във водещи университети в чужбина с продължителност на престоя от 25 дни;
  • 10 бенефициенти с високи академични постижения ще получат възможност за участие в научни форуми;
  • 10 бенефициенти с високи академични постижения ще получат по един нетбук за своята индивидуална работа;
  • 10 бенефициенти с високи академични постижения ще получат възможност за участие в семинари с гост-лектори по проблемите на използването на ИКТ в преподаването по и на чужди езици.

С цел осигуряване на по-добра среда за развитие на постдокторантите и младите учени се предвижда също:

  • допълнително финансиране за закупуване на учебни материали и научна литература;
  • издаване на 1 специализиран сборник с трудове на бенефициентите;
  • подкрепа за публикации на бенефициентите в основните български и престижни чужди научни издания;
  • подкрепа за издаване на 3 монографии на бенефициенти.

За различните дейности по проекта могат да кандидатстват всички преподаватели от СУ, отговарящи на критериите на оперативната програма, според които за постодокторант се смята всеки, който е придобил образователна и научна степен „доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ, а за млад учен – всеки, извършващ научноизследователска и научно-образователна дейност, завършил последната си магистърска програма преди не повече от 10 години.

Общи изисквания към участниците:

1. Да са мотивирани да се възползват от предоставените им в проекта възможности.

2. Да се мотивирани да продължат работата си по внедряването на добри практики в обучението по и на чужд език след приключване на проекта в рамките на Консултантски център по академични компетентности на функционален принцип.

3. Да не са участвали и да не участват в момента като бенефициенти в други проекти по схеми BG051PO001/3.3.02 "Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени” и BG051PO001/3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” и BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” Дейност 2: Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени в качеството си на постдокторанти, специализанти или млади учени.

Изисквания към участниците, които ще се специализират в преподаване по чужд език:

4. Да преподават по чужд език.

Изисквания към участниците, които ще се специализират в преподаване на чужд език:

4. Да преподават или да им предстои да преподават на чужд език в СУ или по академичен обмен.

5. Да имат ниво на владеене на английски, немски или френски език В1 по Европейската езикова рамка, което се доказва с диплома, сертификат или след полагане на изпит за входящо ниво.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие (свободен текст).

2. Автобиография (до 2 страници, в европейски формат и със задължително посочване на електронна поща за контакт).

3. Мотивационно писмо (до 1 страница).

4. Кандидатите, които ще се специализират в преподаване по чужд език - служебна бележка от ръководителя на своята катедра, в която да се удостоверява, че преподават по чужд език.

5. Кандидатите, които ще се специализират в преподаване на чужд език - служебна бележка от ръководителя на своята катедра, в която да се удостоверява, че преподават или им предстои да преподават на чужд език в СУ или по академичен обмен с чуждестранен университет.

6. Декларация, удостоверяваща право на участие в проекта (по образец ).

7. Списък на публикации и на участия в научни форуми (ако е приложимо).

Документите за участие в проекта (всеки в 2 екземпляра) се подават в стая 531А, кампус бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, приемно време 15.00 – 18.00 ч., при Антоанета Янкова с краен срок – 31 октомври 2013 г.

Подборът на кандидатите ще се проведе до 30 ноември 2013 г., като одобрените колеги ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите. При равни други условия, с кандидатите ще се проведе и интервю.

На сайта на Университета в раздели „Горещи новини” и „Научна дейност” периодично ще се публикуват нужните за кандидатстване образци и информация за хода на проекта. При допълнителни въпроси кандидатите могат да се обръщат към проф. Петя Янева, ръководител на проекта - petian@yahoo.com; Антоанета Янкова, технически сътрудник – Ant_yank@yahoo.com или на su.acadlit@gmail.com. За актуална информация по процедурите: сайтът на проекта е на адрес su.acadlit.uni-sofia.bg.

Документи за подбор

Образец декларация