Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Проф. д-р Йордан Атанасов Думанов, Биологически факултет

Аула на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Проф. д-р Йордан Атанасов Думанов, преподавател в катедрата по Биохимия на тема „Самоорганизация и повърхностни свойства на hBest1 в модели на биологични мембрани” за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология).

Председател на научното жури: доц. д-р Иванка Цачева

Автореферат

 

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на: 18 декември 2023